Zmiany w amortyzacji podatkowej od 2021 r.

Zmiany w amortyzacji podatkowej od 2021

Opublikowana w dzienniku ustaw nowelizacja przepisów ustawy o PIT i ustawy o CIT (Dz. U. poz. 2123) wpłynie na rozliczenie amortyzacji środków trwałych w 2021 r.

Pierwsza zmiana dotyczy przepisu regulującego możliwość ustalania przez podatnika indywidualnych stawek amortyzacyjnych m.in. dla używanych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika. Zmiany dotyczą definicji środków trwałych uznawanych za używane. Istota zmiany polega na tym, że za używane będą uznawane środki trwałe, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez inne niż podatnik podmioty. Celem noweli deklarowanej przez ustawodawcę jest zapobieżenie działaniom optymalizacyjnym, w których podatnik początkowo leasinguje jako korzystający nowy środek trwały (np. nieruchomość), po to aby uzyskał on status „używanego”, a następnie wykupuje z firmy leasingowej i amortyzuje go już przy wykorzystaniu wyższej stawki amortyzacyjnej, albo nabyty nowy środek trwały – przed jego wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych – odsprzedaje firmie leasingowej, a następnie ponownie go nabywa (tzw. „leasing zwrotny”) po okresie kwalifikującym dany środek trwały do uznania go za używany. Za używany środek trwały będzie można uznać środek trwały tylko wówczas, kiedy będzie on przed pierwszym jego wprowadzeniem do ewidencji danego podatnika używany przez wskazany w ustawie okres przez inne niż podatnik podmioty.

Druga zmiana ogranicza, w okresie korzystania przez podatnika ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, możliwość stosowania obniżonych lub podwyższonych stawek amortyzacyjnych w stosunku do środków trwałych wykorzystywanych w działalności, z której dochody podlegają takiemu zwolnieniu. Kiedy dochód podlega zwolnieniu, ale tylko do określonej daty, działanie takie pozwala „zaoszczędzić” odpisy amortyzacyjne na okres po zakończeniu korzystania ze zwolnienia z podatku. Ograniczenie będzie dotyczyć również sytuacji, w której środki trwałe były wykorzystywane przez podatników w działalności w okresie opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatku tonażowego lub zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji, o którym mowa w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. – w okresie opodatkowania tymi formami opodatkowania.