W dniu 1 czerwca 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Na mocy powołanego rozporządzenia dokonano zmian, w  rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy.

Rozporządzenie zmieniło terminy na wydanie świadectw pracy w razie konieczności ich sprostowania. Zmieniona zostanie treść § 7 ust. 2, który przewiduje obecnie, że w razie uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy, w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie. Poprzednie brzmienie przepisu wyznaczało termin 3 dniowy, co oznacza, że pracodawcy zyskali więcej czasu na wydanie nowego świadectwa.

Wydłużony został również termin na wydanie sprostowania świadectwa pracy w razie prawomocnego orzeczenia sądu o przywrócenia pracownika do pracy lub przyznania mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy pracodawca. Pracodawca uzupełnia treść wydanego mu uprzednio świadectwa pracy o dodatkową informację o tym orzeczeniu, w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia przez pracownika świadectwa pracy. Podobnie będzie w przypadku zawarcia ugody przez pracownika i pracodawcę.

W związku ze zmianą ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wprowadzona została regulacja, dotycząca wydawania świadectw pracy osobie zatrudnionej agencji pracy tymczasowej. Od dnia 1 czerwca agencja pracy tymczasowej będzie miała obowiązek umieszczenia w świadectwie informacji o każdym pracodawcy, na rzecz którego pracownik świadczył pracę w oparciu o umowę o pracę. Konieczne będzie również zamieszczenie terminów wykonywania takich świadczeń.

Rozporządzenie przewiduje także, że w razie obiektywnych przyczyn, które uniemożliwiają dostarczenie świadectwa pracownikowi w ciągu ustawowo określonych terminów, pracodawca może wysłać takie świadectwo pocztą lub doręczyć je w inny sposób w ciągu 7 dni od upływu terminów wskazanych w rozporządzeniu.