Zmiana możliwości wypowiedzenia umowy i wystąpienia ze spółki komplementariusza spółki komandytowo – akcyjnej. Nowelizacja kodeksu spółek handlowych.

Wypowiedzenie umowy spółki

Zmiana art. 149 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wprowadzona ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 poz. 2244) uniezależnia możliwość wystąpienia komplementariusza ze spółki komandytowo akcyjnej od zapisów statutowych.

Poprzednie brzmienie przywołanego przepisu stanowiło, iż wypowiedzenie umowy spółki przez komplementariusza i jego wystąpienie ze spółki jest dopuszczalne jeżeli statut tak stanowi. Przepisy dotyczące spółki jawnej stosuje się odpowiednio.

W ocenie ustawodawcy zapis ten jest zbyt restrykcyjny, ponieważ brak odpowiednich zapisów w statucie spółki komandytowo akcyjnej może doprowadzić do sytuacji, iż komplementariusz, wbrew swej woli, musi trwać jako wspólnik spółki.

Ustawodawca usunął zapis „jeżeli statut tak stanowi”, czym uniezależnił możliwość wypowiedzenia umowy spółki przez komplementariusza oraz możliwość jego wystąpienia ze spółki od zapisów statutu.

W ocenie autora jest to zasadna nowelizacja. Nie ma powodu, by różnicować sytuację wspólników spółek osobowych w zakresie uprawnień kończących relację ze spółką.