Zamrożenie cen gazu nie obejmie MŚP?

znak towarowy

Po pracach nad ustawą dotyczącą maksymalnych cen energii elektrycznej, rząd zajął się kwestią wsparcia w zakresie maksymalnej ceny paliw gazowych. Chodzi o ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, która została wczoraj opublikowana w Dzienniku Ustaw RP.

Założenia ustawy o cenie maksymalnej gazu

Cena maksymalna gazu ma być ustalona na poziomie 200,17 zł/MWh. Ma ona obowiązywać w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi mają otrzymać specjalnie skalkulowane w tym celu rekompensaty i zaliczki. Wnioski o rekompensatę będą mogły być składane od 15 lutego 2023 r. Powróci również VAT na gaz, który dotąd był na poziomie 0% ze względu na tarczę antyinflacyjną.

Kogo obejmie cena maksymalna na gaz?

Regulacja ta już w swojej nazwie wskazuje na ograniczony zakres jej zastosowania. Ustawa wskazuje, że cena maksymalna stosowana jest w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne. W przywołanym przepisie mowa jest głównie o:

  • gospodarstwach domowych,
  • wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych;
  • innych podmiotach, które z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe oraz w lokalach konkretnej grupy podmiotów, o których mowa poniżej.

Ceną maksymalną będą objęte również takie podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, takie jak: podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce oraz dzienni opiekuni, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,, kościoły i inne związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną, podmioty prowadzące działalność archiwalną, ochotnicze straże pożarne, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, organizacjami pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne – co do zasady: w zakresie swojej podstawowej działalności.

Sprzedaż gazu dla MŚP – po cenach rynkowych

Jak widać po przedstawionym katalogu – zamrożenie cen gazu w 2023 roku nie obejmuje mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw i jak wiemy, jest to zabieg celowy. Postulaty przedsiębiorców w tym zakresie były zgłaszane, jednak nie zostały uwzględnione przez ustawodawcę – co zresztą było zapowiadane już od listopada. Zdaniem Wiceministra finansów Artura Sobonia „byłoby to rozwiązanie zbyt daleko idące”, co sugeruje, iż zdaniem rządzących, wsparcie udzielone dotychczas polskim przedsiębiorcom jest wystarczające.