Aktualna treść art. 26 ust. 3 PZP nie pozwala uznać, iż ustawodawca zrezygnował z wymogu, aby składane na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzały spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wymagań określonych przez Zmawiającego – stan z dnia w którym upłynął termin składania ofert.

Wykonawca nadal zobowiązany jest wykazać – pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, czego wyrazem jest składane przez Wykonawcę zapewnienie w dokumencie JEDZ i odrębnych oświadczenia załączanych do oferty. Taki stan musi się utrzymywać, aż do zawarcia umowy.

Nowelizacja art. 26 ust. 3 PZP, pozwala jedynie aby uzupełniane przez Wykonawców dokumenty na wezwanie Zamawiającego mogą być wystawiane z datą bieżącą, ale w swojej treści muszą potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na dzień złożenia oferty. Jednocześnie dokument JEDZ stanowi oświadczenie Wykonawcy będący wstępnym potwierdzeniem, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie to dotyczy stanu rzeczywistego istniejącego w dniu składania ofert na co jednoznacznie wskazuje art. 25a ust. 1 PZP stanowiący o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a nie o ich hipotetycznym możliwym spełnieniu w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W rezultacie przedłożenie przez Wykonawcę w ramach uzupełnienia dokumentów, dokumentów potwierdzających, iż Wykonawca spełnienia wymogi udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia na dzień wezwania Zamawiającego, nie może stanowić prawidłowego uzupełnienia braków skutkującego uznaniem, iż Wykonawca spełnił wymogi udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, a tym samym, iż brak jest podstaw do odrzucenie oferty Wykonawcy. ( tak: KIO w Wyroku z dnia 20 kwietnia 2017 r. sygn. akt. KIO 707/17)