Uprawdopodobnienie prawa własności intelektualnej wystarczającą przesłanką do uzyskania informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez dziecko

Artykuł 8 Dyrektywy 2004/48/WE

Artykuł 8 Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 Kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej zatytułowany „prawo do informacji” przewiduje, iż państwa członkowskie są zobowiązanie zapewnić w kontekście postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej oraz w ramach odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne żądanie powoda przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej przez naruszającego oraz inne podmioty wskazane w tym postanowieniu dyrektywy. Prawo to ma na celu zapewnienie skutecznej ochrony własności intelektualnej.

Pytanie prejudycjalne

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie zwisła sprawa, której przedmiotem było żądanie udzielania informacji od podmiotów gospodarczych w odniesieniu do stanowiących przedmiot sporu określonych grafik, o sieci dystrybucji, ilości otrzymanych i zamówionych towarów, kompletnej liście dostawców, dacie wprowadzania towarów do sprzedaży w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym, cenie uzyskanej ze sprzedaży reprodukcji. Z żądaniem udzielenia informacji zwróciła się powódka, która powołała się na przysługiwanie jej autorskich praw majątkowych i osobistych do spornych grafik, wskazując, iż pozyskanie tych informacji jest niezbędnych dla dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich i ewentualnych roszczeń związanych z nieuczciwą konkurencją. Powódka nie udowodniła jednak za pomocą złożonych środków dowodowych, iż przysługują jej określone prawa własności intelektualnej do grafik, lecz jedynie uprawdopodobniła ten fakt, w związku z czym Sąd Okręgowy powziął wątpliwość w zakresie wykładni art. 8 ust. 1 Dyrektywy 2004/48/WE w związku z art. 4 tej dyrektywy oraz przedstawił Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytanie prejudycjalne:

 

Czy art. 8 ust. 1 dyrektywy w związku z art. 4 […] dyrektywy [2004/48] powinien być rozumiany w ten sposób, że wystarczające jest uprawdopodobnienie, że środek ten dotyczy istniejącego prawa własności intelektualnej [,] a nie udowodnienie tej okoliczności, w szczególności w sytuacji, w której żądanie udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług poprzedza dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej?”.

 

Opinia rzecznika Generalnego TSUE

W przedstawionej w dniu 17 listopada 2022 r. Opinii Rzecznika Generalnego Anhanasiosa Rantosa wydanej w sprawie C-682/21 przedstawiono następujące stanowisko w przedmiocie kwestii stanowiącej przedmiot pytania prejudycjalnego „w kontekście postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej wnioskodawca powinien uprawdopodobnić poprzez przedstawienie wystarczających dowodów, że jest właścicielem danego prawa własności intelektualnej, bez konieczności wykazania tego przez niego, w szczególności gdy wniosek o udzielenie informacji poprzedza dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa własności intelektualnej. Sąd krajowy powinien również dokonać oceny zasadności tego wniosku oraz wziąć należycie pod uwagę wszystkie obiektywne okoliczności sprawy, w tym zachowanie stron, w celu w szczególności sprawdzenia czy powód nie nadużywa tego wniosku”.