UDOSTĘPNIASZ ADRES LUB SIEDZIBĘ DLA INNEJ SPÓŁKI WPISZ SIĘ DO REJESTRU.

rejestr turystów

JAKIE USŁUGI PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU.

Działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług określonych w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”) polegających na:

  • zapewnieniu siedziby,
  • adresu prowadzenia działalności
  • adresu korespondencyjnego
  • innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

podlega obowiązkowi wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek i trustów („Rejestr”).

Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów dotyczy wszystkich przedsiębiorców spełniających powyższe kryteria, za wyjątkiem radców prawnych i adwokatów oraz spółek, w ramach których prowadzą działalność.

KIEDY DOKONAĆ WPISU.

Wpisu Rejestru należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności, a w przypadku podmiotów, które rozpoczęły działalność przed 31 października 2021 r. – do dnia 30 kwietnia 2022 r.

KARA FINANSOWA.

Zaniechanie obowiązkowi może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę kary do 100.000 złotych.

WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE.

Ustawa AML nie wyjaśnia precyzyjnie, czym jest działalność polegająca na zapewnieniu siedziby, adresu i adresu korespondencyjnego.

Według stanowiska Ministerstwa Finansów obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie tzw. outsourcingu usług biurowych, komercyjnie udostępniających wirtualne biura, w ramach których nabywca usługi korzysta z adresu udostępnionego na potrzeby określenia siedziby
i obsługi korespondencji, bez konieczności (a czasami także możliwości) fizycznej obecności w danym miejscu.

Zasadniczo nie podlega przepisom ustawy przedsiębiorca wynajmujący powierzchnie biurowe lub magazyny na rzecz innych podmiotów, które faktycznie z tych nieruchomości korzystają w celu rzeczywistego prowadzenia działalności.

Często w praktyce zdarza się , że przedsiębiorca wynajmuje kilka metrów kwadratowych na potrzeby określenia siedziby dla innego przedsiębiorcy, który podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru, w sytuacji kiedy pod wskazanym adresem działalność nie będzie fizycznie prowadzona.

W takim wypadku literalnie stosując ustawę AML powinno się dokonać zgłoszenia ale wykładnia celowościowa w sytuacji udostępniania na rzecz spółki w ramach jednej grupy przeczyłaby konieczności zgłoszenia.

REJESTRACJA OZNACZA WEJŚCIE W „REŻIM” AML.

Uznanie, że konkretny przedsiębiorca podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru działalności na rzecz spółek i trustów jest równoznaczne z tym, że jest instytucją obowiązaną w świetle AML co skutkuje obowiązkiem m.in. wdrożenia odpowiednich procedur i środków bezpieczeństwa finansowego.

KONKLUZJA.

Przedsiębiorcy, którzy udostępniają nieruchomości albo adres na potrzeby określenia siedziby dla innych spółek, w tym w swojej grupie, powinni bezwzględnie i niezwłocznie ustalić czy istnieje konieczność zgłoszenia do rejestru działalności na rzecz spółek i trustów biorąc pod uwagę konsekwencje jakie wiążą się z obowiązkami ustawy o AML.