Sprzedaż nieruchomości gruntowej przed upływem 5 lat od kiedy została ona zabudowana budynkiem a zwolnienie z podatku PIT

Sprzedaż nieruchomości gruntowej

W 2017 roku wnioskodawca złożył wniosek o wydanie interpretacji prawa podatkowego, w którym wskazał, że 2009 roku nabył nieruchomość gruntową, na której w późniejszych latach wybudował budynek mieszkalny. Zakończenie budowy budynku nastąpiło w 2014 roku. W związku z powyższym wnioskodawca zadał organowi pytanie czy w przypadku sprzedaży tej nieruchomości w latach 2017-2018 będzie zobowiązana zapłacić podatek dochodowy.

Sam wnioskodawca uważał, że nie będzie zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego, ponieważ prawo do własności gruntu nabył w 1999 r. Według wnioskodawcy generalną zasadą jest, że wzniesione na gruncie budynki stają się częścią składową gruntu. Data nabycia nieruchomości gruntowej, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwalnia z podatku od dochodów ze sprzedaży nieruchomości, a bieg terminu pięcioletniego nie może być liczony odrębnie dla ziemi i postawionego na niej domu – powinien być zatem liczony od daty nabycia gruntu, a nie od momentu pozwolenia na użytkowanie domu.

W wydanej w dniu 28 kwietnia 2017 r. interpretacji podatkowej nr 0111-KDIB2-2.4011.36.2017.1.KK Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przychyli się do stanowiska wnioskodawcy.

Organ podatkowy w uzasadnieniu przypomniał, że zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.) – nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

W myśl art. 48 Kodeksu cywilnego – z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych (art. 47 § 1 tego Kodeksu).

Grunty stanowiące odrębny przedmiot własności są więc z natury swej nieruchomościami, budynki natomiast trwale z gruntem związane są częścią składową nieruchomości zgodnie z zasadą superficies solo cedit, w myśl której własność nieruchomości gruntowej rozciąga się na budynki, które stały się częścią składową nieruchomości. Budynek trwale związany z gruntem, jako część składowa gruntu, nie może być przedmiotem odrębnej własności.

Odrębnym przedmiotem własności budynek będzie wówczas, gdy wzniesiono go na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym. Tylko w przypadku odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu i budynku trwale z tym gruntem związanego źródłem przychodu jest odrębnie odpłatne zbycie prawa do gruntu i odrębnie odpłatne zbycie budynku, dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie prawa do gruntu bądź wybudowanie budynku. Okres pięcioletni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest w takim przypadku liczony odrębnie – od daty nabycia prawa do gruntu i od daty nabycia (wybudowania) budynku.

Jednakże w przypadku wybudowania budynku na własnym gruncie, grunt ten wraz z budynkiem stanowi jedną rzecz (nieruchomość). To oznacza, że skoro budynek nie stanowi odrębnej nieruchomości, to nie może być samodzielnym przedmiotem zbycia bez gruntu, na którym został wzniesiony. Sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu, jak i znajdującego się na nim budynku, trwale z nim związanego. Dlatego za datę nabycia nieruchomości w takim wypadku uznać należy datę nabycia gruntu, niezależnie od tego, kiedy na gruncie tym wzniesiono budynek.