Przetwarzanie danych osobowych a bezpieczeństwo narodowe

Przetwarzanie danych osobowych

RODO zezwala na wyłączenie stosowania w przypadka newralgicznie ważnych dla poszczególnych państwa. Jednym z takich przypadków jest szeroko pojęte bezpieczeństwo narodowe.

Na podstawie powyższego upoważnienia ustawodawca krajowy zdecydował się na wyłączenie stosowanie RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych do:

  1. przetwarzania danych osobowych przez jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 1, 3, 5, 6 i 14 ustawy o finansach publicznych, w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest konieczne do realizacji zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego, jeżeli przepisy szczególne przewidują niezbędne środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
  2. działalności służb specjalnych w rozumieniu ustawy  o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Ustawodawca krajowy całkowicie wyłączył stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do działalności służb specjalnych.

W odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych kwalifikatorem wyłączenia stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych jest konieczność realizacji zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego, jeżeli przepisy szczególne przewidują niezbędne środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

W opinii autora takie uzależnienie wyłączenia stosowanie przepisów od tak nieostrego pojęcia jak konieczność zapewnienia bezpieczeństwa narodowego może powodować, iż przywołane jednostki sektora finansów publicznych będę nadużywać tej możliwości