Przekształcenie spółki – co należy uwzględnić w audycie przed przekształceniem w odniesieniu do nieruchomości Spółki?

prawo budowlane

Przed przekształceniem spółki koniecznie należy przeprowadzić audyt działalności Spółki.

Pod tym pojęciem kryje się konieczność sprawdzenia zapisów umów zawartych przez spółkę przekształcaną ale także ustalenie prawno – podatkowych aspektów przekształcenia i na tej podstawie ustalenie treści kluczowych dokumentów jak uchwała o przekształceniu i umowa spółki przekształcanej.

Proces przekształcenia spółki powinien być przeprowadzany w ścisłej współpracy z reprezentantami spółki przekształcanej i poprzedzony szczegółowym zbadaniem jej sytuacji prawnej, organizacyjnej i finansowej, co materializuje się w audycie przed przekształceniowym. Przeprowadzenie rzetelnego audytu pozwoli wyeliminować ryzyka związane z procesem.

Ważne: zasada kontynuacji

W przypadku przekształcenia spółki, zastosowanie znajduje zasada kontynuacji, zgodnie z którą spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej co wynika z art. 553 § 1 k.s.h. jeżeli chodzi o przekształcenie spółki handlowej a także cywilnej w inną spółkę handlową  oraz art. 584 (2) § 1 k.s.h. jeżeli chodzi o przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową.

Należy jednak wskazać, że zgodnie z art. 553 § 2 k.s.h. i art. 584 (2) § 2 k.s.h.  przepisy szczególne, decyzje administracyjne czy umowy mogą zawierać pewne ograniczenia lub dodatkowe obowiązki spółki związane z przekształceniem.

Ważne: audyt przed przekształceniem

Przekształcenie spółki powinno być poprzedzone analizą posiadanych przez spółkę przekształcaną m.in.:

  • decyzji administracyjnych,
  • koncesji,
  • licencji,
  • dotacji, subwencji,
  • umów kredytowych i umów pożyczek,
  • ale także np. pod kątem podatkowym czy wspólnicy spółki posiadają prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Ważne: czy spółka przekształcana jest właścicielem nieruchomości rolnych

Przed przystąpieniem do przekształcenia należy ustalić czy spółka nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Definicja nieruchomości rolnych zawarta w tej ustawie nie jest intuicyjna. Często aby ustalić czy mamy do czynienia z nieruchomością rolną potrzebna jest analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ewidencji gruntów i innych dokumentów.

W sytuacji gdy spółka przekształcana jest właścicielem nieruchomości rolnych, powstaną dodatkowe obowiązki wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) związane z przekształceniem.

Ważne: uproszczenie procesu przekształcenia

Warto wskazać, że proces przekształcenia nie wymaga już w każdym przypadku zaangażowania biegłego rewidenta a co za tym idzie ponoszenia kosztów z tym związanych. Jedynie przekształcenia JDG w spółkę kapitałową jak również przekształcenie spółki handlowej w spółkę akcyjną wymaga wykonania  przez biegłego rewidenta opinii w przedmiocie poprawności i rzetelności planu przekształcenia oraz czy wycena składników majątku spółka przekształcanej jest rzetelna.

Ważne: ustalenie daty przekształcenia

Zgodnie z art. 552 k.s.h. spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wnosząc o wpis przekształcenia do KRS można a nawet należy wskazać we wniosku konkretny dzień w którym ma zostać dokonany wpis spółki przekształconej. Z uwagi na aspekty księgowe najlepiej aby to był pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego.

W tego typu procesach koniecznie należy skorzystać z pomocy doświadczonych prawników, którzy przeprowadzą proces przekształcenia spółki sprawnie i bezpiecznie.