Roszczenia o naprawie szkody wyrządzone czynem niedozwolonym niestanowiącym jednocześnie  zbrodni lub występku ulegały przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie odpowiedzialnej do jej naprawienia, przy czym termin przedawnia niezależnie od powyższego upływał najpóźniej z momentem upływu lat dziesięciu od dnia w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

W wyniku nowelizacji art. 4421 § 1 kodeksu cywilnego, która weszła w życie z dniem 13 czerwca 2017 r. powyżej przedstawiona reguła określania początku biegu terminu przedawnienia roszczenia uległa istotnej zmianie, która nie jest korzystna dla poszkodowanych.

Poprzednio jeżeli np. poszkodowany zaczął przejawiać aktywność mającą na celu ustalenie osoby odpowiedzialnej za jego szkodę po upływie 2 lat od zdarzenia szkodotwórczego i aktywność ta skutkowała ustaleniem podmiotu odpowiedzialnego po upływie kolejnych 3 lat, to wówczas jeżeli ustalony był już rozmiar szkody rozpoczynał bieg 3 letni okres przedawnienia jego roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Od 27 czerwca 2017 r. początek biegu okresu przedawnienia należy liczyć, bądź od dnia w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia albo od dnia w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Bez zmian pozostał graniczny termin 10 lat od dnia zdarzenia wywołującego szkodę.

Powyższa zmiana nakłada na poszkodowanego obowiązek podjęcia aktywności w celu określenia zarówno rozmiaru szkody jak również podmiotu zobowiązanego do jej naprawienia pod rygorem możliwej utraty roszczenia na skutek jego przedawnienia.

Istotne dla poszkodowanych, którzy posiadają nieprzedawnione roszczenie odszkodowawcze powstałe ze zdarzenia przed dniem 27 czerwca 2017 r., a nie podjęli działalności mającej na celu uzyskanie kompensaty roszczenia są regulacje intertemporalne, które przewidują, iż do roszczenie powstałych przed powyższą datą stosuje się nowe przepisy, z tym, że jeżeli według przepisów nowej ustawy trzyletni termin przedawnienia rozpocząłby bieg przed wejściem w życie nowelizacji, termin 3 – letni rozpoczyna swój bieg z dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów tj. z dniem 27 czerwca 2017 r.