Problemy techniczne ze składaniem ofert elektronicznych

                Elektronizacja w postępowaniach powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych stała się faktem. Wykonawcom przysparza ona jeszcze wiele problemów technicznych. Problemy techniczne, zwłaszcza w kontekście jednego z ostatnich wyroków Krajowej Izby Odwoławczej nie zawsze usprawiedliwiają jednak Wykonawców.

W wyroku z dnia 18 kwietnia 2018 r. KIO uznała, że wykonawca – jako profesjonalny przedsiębiorca, na którym spoczywa obowiązek zachowania należytej staranności, o której mowa w art. 355§ 2 k.c. – powinien przeprowadzić proces próbnego złożenia oferty przez platformę (a później ją zmienić albo wycofać), a zaniechanie takiego działania jest przejawem lekkomyślności.

W stanie faktycznym sprawy Wykonawca miał problemy z wypełnieniem formularza na platformie Zamawiającego. Zdaniem Izby, powyższe wskazuje, że Platforma pozwalała jednak na wgranie oferty, jednakże to brak doświadczenia Odwołującego, że składaniem Ofert na Platformie zakupowej NBP oraz wkradająca się nerwowość (co można wywieść z opisu czynności i naprzemiennej konsultacji) w wykonywaniu pewnych operacji technicznych, ze względu na upływający czas spowodowały, że Odwołujący nie zmieścił się w wyznaczonym czasie, aby złożyć ofertę w całości – dokonać także jej podpisania. Co więcej Izba zwróciła uwagę, że Zamawiający zwracał uwagę na mogące wystąpić problemy z dokonaniem podpisania oferty w Instrukcji dla wykonawców. Jednakże Odwołujący żadnych prób czy symulacji w tym zakresie próbnego składania oferty, czy jej podpisania nie wykonał. Zdaniem Izby niewątpliwym było, że gdyby Odwołujący przetestował wcześniej jedno czy wielokrotnie składanie oferty na tej Platformie to oferta zostałaby złożona. Żadnych dowodów przeciwstawnych takiemu stwierdzeniu Izbie nie przedstawiono. Istotnym jest, że niewątpliwie, kiedy Odwołujący czynił próby złożenia oferty to inny wykonawca taka ofertę złożył.

Podsumowując powyższe, wykonawca winien założyć odpowiedni długi okres czasu dla złożenia oferty
i przewidzieć możliwość wystąpienia różnorakich przyczyn i okoliczności, które mogły spowodować niedoręczenie oferty na czas. Występujące problemy techniczne będą obciążały bowiem głownie Wykonawcę.