Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w postępowaniach, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne, Zamawiający zobowiązany jest przygotować ogłoszenia dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z wzorami standardowych formularzy, określonymi, w akcie wykonawczym Komisji Europejskiej zawierającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur udzielania zamówień publicznych.

Jako, iż aktualnie obowiązujący formularz ogłoszenia o zamówieniu udostępniony przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej wprowadził ograniczenia w postaci limitów znaków dla poszczególnych sekcji informacyjnych, co zdaniem UZP może rodzić wątpliwości w zakresie ram minimalnego zakresu informacji który powinien znaleźć się w ogłoszeniu, co wynika z treści art. 41 PZP.

W konsekwencji UZP zamieścił komunikat, zgodnie z którym UZP rekomenduje, aby aby Zamawiający w przypadku, w którym nie są w stanie zamieścić wszystkich informacji wymaganych przepisami PZP w odpowiedniej sekcji formularza ogłoszenia, wykorzystywali w tym celu również – przewidziane we wzorze ogłoszenia – sekcje dedykowane informacjom dodatkowym. Natomiast jeżeli z uwagi na charakter zamówienia, jego przedmiot lub wymagania zamawiającego, w dalszym ciągu niemożliwe jest opublikowanie w treści ogłoszenia wszystkich niezbędnych informacji, w tym także w sekcjach dedykowanych informacjom dodatkowym, zasadnym może być również zamieszczenie w treści ogłoszenia odesłania do strony internetowej, na której opublikowana została treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niemniej powyższe rozwiązanie stanowi wyjątek od zasady publikacji informacji określonych ww. przepisem i możliwe jest do zastosowania w szczególności z uwagi na ww. ograniczenia techniczne.