OD 1 LIPCA 2021 R. WNIOSKI DO KRS TYLKO ELEKTRONICZNIE

Krs

Zbliża się wielokrotnie przekładana data wejścia w życie rewolucyjnych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kończy się era formularzy papierowych składanych do KRS, które zostaną zastąpione wnioskami w formie elektronicznej.

Wnioski złożone po 1 lipca w formie papierowej nie wywołają skutków prawnych za wyjątkiem wniosków składanych przez podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz SPZOZ. Przewidziano jedynie, że załączniki do wniosków mogą być uzupełniane  w formie papierowej w ciągu 3 dni. Wszystkie dokumenty składane elektronicznie będą musiały być opatrzone ePuapem, podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym.

Na chwilę obecną nie wiadomo jak system przyjmowania wniosków będzie wyglądał oraz jakie będzie posiadał funkcjonalności. Może więc dojść do takiej sytuacji co miało miejsce w wielu przypadkach wprowadzania nowego oprogramowania do korzystania z usług publicznych, że dokonanie wpisu czy wykreślenia w pierwszych dniach lub tygodniach lipca może być znacząco utrudnione.

Dlatego też nie rekomendujemy składania wniosków w tym terminie, a w szczególności tzw. wniosków celowanych (stosowanych przy transformacjach spółek) i o ile to możliwe złożenie zaległych wniosków jeszcze przed końcem czerwca.