Ochrona małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie

Obowiązek wpisu do wykazu dla podmiotów dostarczających audiowizualnego usługi medialne

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) ukazał się projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie. Aktualnie projekt znajduje się w fazie opiniowania.

Treści nieodpowiednie

Chociaż ustawodawca w tytule ustawy posługuje się zwrotem treści nieodpowiednie, to sam język ustawy nie zawiera już takiego określania, a przedmiotem regulacji omawianej ustawy jest ograniczenie dostępu do treści pornograficznych w internecie dla abonentów, którzy wyrażą wolę skorzystania z takiej usługi.  Warta odnotowania jest okoliczności, iż ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie do ustawy definicji legalnej pojęcia „treści pornograficzne”, co w praktyce może rodzić trudności w ustaleniu granic mechanizmów blokady ograniczającej dostęp do określonych treści.

Charakter usługi

Zgodnie z art. 4 projektowanej ustawy usługa ograniczenia dostępu do treści pornograficznych w internecie ma polegać w szczególności na skutecznym i łatwym blokowaniu przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczących usługę dostępu do internetu, dostępu do treści pornograficznych w internecie. Sposób w jaki owa blokada zostanie skutecznie zaimplementowana ustawodawca pozostawił swobodzie dostawcom usług telekomunikacyjnych z tym wskazaniem, iż mechanizmy które zostaną przez nich zaprojektowane i wprowadzone muszą uwzględniać:

  • Stan wiedzy technicznej – wykorzystane muszą zostać takie rozwiązania techniczne, które zapewnią łatwość w realizacji usługi, prostotę w jej uruchomieniu, ale także właściwy sposób identyfikacji treści pornograficznych,
  • Koszt wdrożenia – zachowana musi zostać proporcjonalność pomiędzy kosztami wdrożenia, a skutecznością przyjętego rozwiązania,
  • Skuteczność rozwiązania – zastosowane mechanizmy muszą spełniać oczekiwania abonentów odnoście blokowania dostępu do stron internetowych

Usługa blokowania treści pornograficznych musi być ponadto prosta i przejrzysta dla abonenta jak również musi ona zostać udostępniona przez dostawcę wraz z domyślną konfiguracją.

Decyzja abonenta

Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczący usługę dostępu do internetu zobowiązany będzie do podejmowania działań promujących korzystanie przez swoich abonentów z rozwiązań ograniczających dostęp małoletnich do treści pornograficznych w internecie. Ponadto będzie zobowiązany do zaoferowania takiej usługi przy zawieraniu umowy.

W przypadku decyzji abonenta o skorzystaniu z usług blokowania treści pornograficznych, usługodawca będzie zobowiązany do uruchomienia takiej usługi w terminie 24 godzin od złożenia żądania przez abonenta. Rezygnacja ze świadczenia usługi będzie mogła nastąpić:

  • Osobiście w siedzibie dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczącego usługę dostępu do internetu, po potwierdzeniu tożsamości abonenta przez dostawcę lub
  • W formie dokumentowej z wykorzystaniem specjalnie w tym celu ustanowionego hasła

Obowiązki i kary finansowe dla operatorów

Dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczący usługę dostępu do internetu zobowiązani będą do przekazywania właściwemu ministrowi do spraw informatyzacji corocznie do 31 marca raportów dokumentujących podjęte przez nich działania związane ze świadczeniem usługi ograniczającej dostęp do treści pornograficznych. Ponadto powyższy minister będzie uprawniony do wszczynania kontroli i postępowań pokontrolnych z zakresu przestrzegania przepisów ustaw.

W przypadku nieprzestrzegania przepisów ustawy – braku blokad, braku promocji blokad etc. możliwe będzie nałożenie kary administracyjnej na operatora w wysokości do 3% przychodu przedsiębiorcy w poprzednim roku z minimalną kwotą kary wynoszącą 15.000,00 zł.

Wejście regulacji w życie

Projekt ustawy zakłada 14 dniowe vacatio legis, przy czym dostawcy, których przychody ze świadczenia usług komunikacyjnych były wyższe niż 4 mln złotych będą musieli stosować nowe przepisy (a tym samym posiadać właściwe środki techniczne do świadczenia usługi) po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie, zaś pozostali operatorzy będą zobowiązani do wdrożenia w życie mechanizmów blokujących treści pornograficzne w terminie 2 lat od wejścia ustawy w życie.