Obowiązek informacyjny mikro przedsiębiorców w umowach z konsumentami – nowelizacja ustawy o prawach konsumenta

Obowiązująca od 4 maja 2019 r. obszerna nowelizacja przepisów prawa, mająca na celu dostosowanie polskich regulacji prawnych do przepisów unijnego rozporządzenia RODO wprowadziła zmianę w sposobie wykonywania obowiązku informacyjnego przez mikroprzedsiębiorców w zakresie umów z konsumentami.

Mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo przedsiębiorców do której odwołuje się nowo dodany art. 4a ustawy o prawach konsumenta jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił łącznie dwa następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

W myśl nowo wprowadzonego art. 4a ustawy o prawach konsumenta spełnienie obowiązku informacyjnego przez takiego przedsiębiorcę w związku z zawarciem umowy konsumenckiej w przypadku, gdy dane osobowe zostaną pozyskane zgodnie z art. 13 RODO (tj. będą pochodzić bezpośrednio od podmiotu danych osobowych) następować będzie poprzez:

  • wywieszenie stosownych informacji w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub
  • zamieszczenie stosownych informacji na stronie internetowej przedsiębiorcy

Odnotować należy, iż wskazany powyżej sposób spełnienia obowiązku informacyjnego jest obowiązkiem przedsiębiorcy. Spełnienie obowiązku informacyjnego w inny sposób jest wymagane, o ile zachodzi jedna z okoliczności ujawnionych w ust. 2 lub ust. 3 omawianego art. 4a ustawy o prawach konsumenta.

Zatem spełnienie obowiązku informacyjnego w sposób inny niż wywieszenie informacji w lokalu przedsiębiorstwa lub na stronie internetowej przedsiębiorcy będzie wymagane, gdy:

  • osoba, której dane dotyczą nie ma możliwości zapoznania się z tymi informacjami,
  • przetwarzanie danych, obejmuje dane szczególnych kategorii o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
  • w związku z umową dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO mają zostać udostępnione innym administratorom danych, chyba, że osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych lub udostępnienie tych danych jest niezbędne do spełnienia obowiązku ciążącego na administratorze danych.