Nowy oręż fiskusa do walki z „szarą strefą” w VAT

vat

Nowy rok oprócz rewolucji podatkowej związanej z „Polskim ładem” przyniósł również zmiany w regulacjach dotyczących kontroli i postępowań podatkowych.

Nabycie sprawdzające

Nabycie sprawdzające to nowe uprawnienie przyznane Krajowej Administracji Skarbowej. Polega na możliwości zakupu przez funkcjonariuszy celno-skarbowych towarów i usług od podatników, celem obserwacji czy podatnik wywiązał się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej oraz wydania nabywcy paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż. Nabycie sprawdzające ma stanowić kolejne narzędzie do walki z wyłudzeniami VAT.

Tymczasowe zajęcie ruchomości

Kolejną bronią fiskusa jest tymczasowe zajęcie ruchomości (komputerów, samochodów, telefonów, wyposażenia w postaci mebli etc.). Nowa instytucja polega na tym, że przy okazji kontroli u przedsiębiorcy mającego zaległości podatkowe (powyżej 10 tys. zł), funkcjonariusz będzie miał prawo na 96 godzin pozbawić kontrolowanego prawa do rozporządzania składnikami jego majątku ruchomego. Zajęcie będzie mogło trwać 96 godzin, podczas których organ celno-skarbowy musi wystąpić do organu egzekucyjnego o jego zatwierdzenie. Podatnik nie ma możliwości złożenia zażalenia na tymczasowe zajęcie, natomiast zasadność zajęcia podlega później ocenie przez organ egzekucyjny, ale na 96 godzin organy podatkowe mogą w zasadzie – niestety – arbitralnie decydować, którymi rzeczami podatnik będzie mógł rozporządzać. Rozwiązanie budzi duże wątpliwości z uwagi na nadmierną swobodę organów celno-skarbowych i ograniczoną możliwość obrony przed samym zajęciem. Zgodnie z ustawą tymczasowemu zajęciu nie będą podlegały ruchomości o wartości znacznie przewyższającej kwotę potrzebną do zaspokojenia egzekwowanej należności pieniężnej, ale nie precyzuje się jednak, na czym ma polegać takie „znaczne” przekroczenie powyższej kwoty.