Nowa przesłanka unieważnienia postępowania    

Nowa przesłanka unieważnienia postępowania

W nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, ustawodawca w art. 256 wprowadził nową przesłankę unieważnienia postępowania. Zgodnie z powołanym artykułem Zamawiający może unieważnić postępowanie
o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

W uzasadnieniu ustawy wskazuje się, że rozwiązanie to umożliwi zamawiającym zakończenie prowadzonych postępowań w sytuacji wystąpienia innych niż obowiązkowe podstaw unieważnienia postępowania, które powodują, że dalsze prowadzenie tych postępowań mija się z celem. Założeniem nowej ustawy jest bowiem, aby Zamawiający zawsze w określony sposób kończyli postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Art. 254 nowej ustawy wskazuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się:

  • zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo
  • unieważnieniem postępowania.

Warto w tym miejscu zwróci uwagę na nową definicję postępowania o udzielenie zamówienia, przez które należy rozumieć postępowanie wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert, prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, kończące się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem, z tym że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu