Możliwość wyłączenia kar umownych w umowie deweloperskiej

W kontekście wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2017 r., sygn. akt I CSK 10/17.

W sprawie prowadzonej przez Sąd Najwyższy pod sygnaturą akt I CSK 10/17 SN zajmował się kwestią możliwości wyłączenia w umowie deweloperskiej stosowania kar umownych.

W umowie deweloperskiej, która była przedmiotem sprawy, deweloper zawarł klauzulę zgodnie z którą umowa deweloperska pozwalała nie obciążać żadnej ze stron karą umowną. Strona nabywająca zakwestionowała stosowanie tej klauzuli i wniosła o uznanie jej za niedozwoloną.

Sądy I i II instancji przyznały rację stronie kwestionującej stosowanie przez dewelopera powyższej klauzuli. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 1 pkt 13 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, umowa deweloperska powinna zawierać w szczególności określenie wysokości odsetek i kar umownych dla stron umowy deweloperskiej, a wyłączenie możliwość stosowania kar umownych jest bardziej korzystne dla dewelopera.

Z powyższym nie zgodził się deweloper i złożył skargę kasacyjną. W wyroku z dnia 10 sierpnia 2017 r. Sąd Najwyższy ostatecznie zakończył spór i stanął po stronie konsumenta. Klauzula stosowana przez dewelopera we wzorcu umowy deweloperskiej, na mocy której wyłączone zostało stosowanie kar umownych, została uznana za niedozwoloną prawnie.

Powyższą orzeczenie może mieć istotne skutki dla podmiotów prowadzących działalność deweloperską.