Ministerstwo Finansów zapowiada zniesienie obowiązku składania czynnego żalu przy części ewidencyjnej JPK

zniesienie obowiązku składania czynnego żalu

W odpowiedzi z 14 kwietnia 2021 r., znak: SP9.8022.2.2021, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował, że Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmiany przepisu art. 16a Kodeksu karnego skarbowego, który wychodzi naprzeciw kwestii składania czynnego żalu przy każdej korekcie części ewidencyjnej JPK_V7.

Problem ze składaniem czynnego żalu powstał 1 października 2020 r., gdy weszły w życie przepisy dotyczące nowego JPK_V7. Obecnie plik ten składa się z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej. Część ewidencyjna jest księgą w rozumieniu art. 53 par. 21 pkt 3 kodeksu karnego skarbowego. Nowo wprowadzony art. 61a kodeksu karnego skarbowego wprowadził sankcję za złożenie nierzetelnej lub wadliwej księgi.

Korekta JPK w zakresie części deklaracyjnej nie wymaga składania czynnego żalu. Natomiast każda części ewidencyjnej wymaga złożenia czynnego żalu. Chcąc uniknąć konsekwencji złożenia nierzetelnych ksiąg (zgodnie z nowym art. 61a k.k.s.), trzeba postąpić zgodnie z art. 16 kodeksu, który reguluje instytucję tzw. czynnego żalu. „Czynny żal” to zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego zawierające wszystkie istotne okoliczności sprawy.  Od 31 marca 2020 r. czynny żal można przesłać za pomocą Internetu. Aby wysłać „czynny żal” elektronicznie trzeba skorzystać z platformy ePUAP i wiadomość przesłać na skrzynkę właściwego organu (urzędu skarbowego). Zawiadomienie przesyłane przez Internet należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Czynny żal można złożyć także tradycyjnie na piśmie lub ustnie do protokołu w urzędzie.

Przykładowo, chcąc uniknąć kary, jeśli podatnik złożył JPK_V7, a dopiero potem zorientował się, że nie uwzględnił jednej faktury sprzedażowej, musi skorygować zarówno część deklaratoryjną (bo zwiększyła się kwota podatku należnego), jak i ewidencyjną (bo wykazał w niej zaległą fakturę). Jednocześnie z korektą, podatnik musi złożyć czynny żal.

Nowy projekt Ministerstwa Finansów zakłada, że instytucja określona w art. 16a k.k.s. (wyłączenie karania) będzie miała zastosowanie również w sytuacji złożenia korekty JPK_V7, dotyczącej wyłącznie części ewidencyjnej lub korekty obu części JPK_V7 – deklaracyjnej i ewidencyjnej. Obecnie propozycja legislacyjna w tym zakresie jest przedmiotem uzgodnień z Ministerstwem Sprawiedliwości.