Minimalne wynagrodzenie w służbie zdrowia

służba zdrowia zarobki

                 Minimalne wynagrodzenie w służbie zdrowia określa ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Obecnie trwają sejmowe prace nad nowelizacją ustawy – za przyjęciem ustawy głosowała większość posłów.

Do najważniejszych rozwiązań przyjętych ustawą należą:

  1. Podwyższenie współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych ujętych w załączniku do ustawy
    z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
  2. Przyspieszenie – z 31 grudnia 2021 r. na 1 lipca 2021 r. – terminu osiągnięcia gwarantowanych ustawą najniższych poziomów wynagrodzeń zasadniczych. Oznacza to, że od 1 lipca 2021 r. żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy z 8 czerwca 2017 r.
    o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych
    w podmiotach leczniczych.
  3. Zmodyfikowanie mechanizmu gwarantującego niepogarszanie warunków wynagradzania osobom objętym do połowy 2021 r. regulacjami płacowymi opartymi o odrębne finansowanie (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, lekarze posiadający specjalizację).

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Takie działanie pozwoli z dniem 1 lipca 2021 r. podwyższyć wynagrodzenia zasadnicze pracowników podmiotów leczniczych do poziomów wynikających z ustawy.