Maksymalna cena energii elektrycznej także dla najemców!

wynagrodzenie

Od 1 stycznia 2023 r. Wynajmujący lokale dla przedsiębiorstw z sektora MŚP również mogą złożyć oświadczenie o statusie odbiorcy uprawnionego, mające zapewnić im maksymalną cenę energii elektrycznej. Tym samym załatano lukę prawną, sprowadzającą się do tego, że przedsiębiorcy spełniający kryteria do uznania ich za odbiorcę uprawnionego nie mogli złożyć oświadczenia, ponieważ nie mieli własnej umowy z dostawcą energii. Problem ten w dużej mierze dotyczył przedsiębiorców będących najemcami.

Uchwalając regulacje dotyczące zamrożenia cen gazu dla niektórych odbiorców, ustawodawca naprawił swoje niedopatrzenie. Zgodnie z art. 63 ust. 1 lit. b) ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, w ustawie o maksymalnej cenie prądu uzupełniono katalog odbiorców uprawnionych o podmiot, który z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego jest uprawniony lub zobowiązany do zapewnienia energii elektrycznej w lokalach użytkowanych m.in. przez MŚP na potrzeby swojej podstawowej działalności pod warunkiem złożenia oświadczenia.

Oznacza to, że wynajmujący lokale przedsiębiorcom z sektora MŚP mogą złożyć oświadczenie o statusie uprawnionego na tej podstawie, że zapewniają prąd tym podmiotom – wynajmujący nie muszą mieć statusu MŚP, ważne że ten status ma najemca. Co istotne, najemcy w dalszym ciągu nie mogą złożyć oświadczenia we własnym zakresie, z uwagi na brak bezpośredniej umowy z dostawcą prądu. Najemcy nie mają zatem wpływu na to, czy wynajmujący złoży oświadczenie warunkujące korzystanie z ceny maksymalnej. Nie mają oni realnych środków wyegzekwowania jego złożenia od wynajmującego.

Jeżeli oświadczenie wynajmującego o statusie odbiorcy uprawnionego oparte na nowej podstawie prawnej zostanie złożone do 31 stycznia 2023 r., wówczas cena maksymalna będzie w razie potrzeby stosowana wstecz, poczynając od 1 grudnia 2022 r. Jeżeli oświadczenie zostanie złożone później, będzie skuteczne od miesiąca następującego po miesiącu jego złożenia.

Pomimo pozytywnej oceny autokorekty ze strony ustawodawcy należy zauważyć, że nowelizacja nie rozstrzyga w całości wątpliwości odbiorców energii. Przykładowo, co jeżeli wynajmujący sam jest MŚP i złożył już oświadczenie o statusie odbiorcy uprawnionego na potrzeby własnej podstawowej działalności, natomiast najem do tej podstawowej działalności nie należy? Czy w takiej sytuacji wynajmujący może złożyć dwa oświadczenia, na dwóch podstawach: jedno na potrzeby własne, drugie na potrzeby najemców? W jaki sposób skorygować dotychczas złożone oświadczenia, jeżeli zajdzie taka potrzeba – czy wystarczy złożenie nowego oświadczenia?

Te kwestie dalej pozostają nierozstrzygnięte.