Karuzele VAT

Karuzele VAT

Karuzele VAT – jak się zabezpieczyć wg NSA.

Tematyka „karuzeli VAT” jest ostatnio bardzo nośnym tematem. Ustawodawca podjął szereg działań mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego również w tym aspekcie.

Warto wskazać, jak orzecznictwo wypowiadało się dotychczas w powyższej kwestii. I tak NSA wskazuje, iż każdy przypadek należy interpretować osobno, tym niemniej en block, można wyróżnić wskazania kierunkowe nakazujące bardziej staranną weryfikację kontrahentów jak np.:

 • powszechna wiedza o nadużyciach w danej branży ( np. handel paliwami, handel elementami stalowymi ),
 • współpraca z nowopowstałym podmiotem,
 • udzielanie rabatu przy płatności gotówką,
 • atypowe formy płatności np. przelew wierzytelności,
 • atypowe miejsca wydania towaru np. na trasie, poza magazynami kontrahentów,
 • ceny niższe od rynkowych,
 • krótki termin płatności,
 • dostarczanie faktur przez podmioty trzecie,
 • otrzymanie faktur od tego samego kontrahenta w różnych wersjach graficznych,
 • warunki transakcji uniemożliwiające reklamację np. brak danych identyfikujących towar
 • anonimowość dostawców.

Mając na względzie powyższe NSA postarał się również kierunkowo wskazać jakie czynności podatnik winien podjąć celem zachowania należytej staranności, tutaj wskazano na:

 • uzyskanie od sprzedawcy koncesji na handel paliwem lub przy jej braku potwierdzenia złożenia takiego wniosku i weryfikacja tych okoliczności na stronie internetowej URE,
 • zbadanie jakości paliwa przy dostawie, w szczególności czy rodzaj dostarczonego paliwa odpowiada wskazanemu na fakturze,
 • weryfikacja źródła pochodzenia paliwa,
 • weryfikacja czy kontrahent posiada doświadczenie oraz zasoby kadrowo – sprzętowe do transportu paliw

Z orzecznictwa NSA można również wywieść wskazania kierunkowe, które mogą świadczyć o niezachowaniu należytej staranności przez podatnika, jak np.:

 • brak dokumentów potwierdzających płatność,
 • płatność bez weryfikacji osób dostarczających towar,
 • brak wiedzy o osobach dostarczających towar,
 • brak sprawdzenia umocowanie osób podających się za przedstawiciela kontrahenta,
 • brak bezpośredniego kontaktu z kontrahentem,
 • brak zawarcia umowy pisemnej w obrocie profesjonalnym,
 • w przypadku handlu paliwami brak sprawdzenia jakości paliwa wbrew obowiązkom ustawowym,
 • w przypadku handlu paliwami brak sprawdzenia posiadania koncesji przez dostawcę, lub jej brak

Należy jednak pamiętać, iż wyżej wymienione przykłady nie mają charakteru zamkniętego i do każdego przypadku należy podchodzić w sposób indywidualny.