Kamera      W sejmie trwają prace nad ustawą o ochronie danych osobowych. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. została przyjęta przez Sejm, zaś Senat nie zgłosił poprawek. Ustawa związana jest z wejściem w życie unijnego rozporządzenia, dotyczącego danych osobowych, co nastąpi 25 maja 2018 r.

                W ramach prac nad ustawą przewidziane są również zmiany w Kodeksie pracy. Po art. po art. 221 proponuje się dodanie art. 222 i art. 223, które regulować będą kwestie monitorowania pracowników. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Ustawodawca zastrzegł, że monitoring nie może obejmować pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej. Jednocześnie dopuszcza się wyjątek od tej zasady wskazując, że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest możliwe, jeżeli jest niezbędne do realizacji celu określonego w § 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych,
w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

                Jeżeli pracodawca zamierza wprowadzić monitoring wówczas będzie musiał uregulować kwestie z tym związane w akcie wewnątrzzakładowym. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się bowiem w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

 monitoring               Pracodawcy muszą mieć świadomość, że w zakładzie pracy stosowany jest monitoring. Pracodawca będzie miał obowiązek informowania pracowników o wprowadzeniu monitoringu, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem. Pracodawca będzie musiał również oznaczyć pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem.

                W dodanym art. 223 k.p. dopuszcza się z kolei możliwość monitorowania poczty email pracowników jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy (monitoring poczty elektronicznej).

                Projekt ustawy w pełni legalizuje monitoring pracowników, który obejmuje monitoring miejsca pracy, jak również poczty elektronicznej. Ustawa nie weszła jeszcze w życie, niemniej jednak mając na uwadze tempo prac legislacyjnych i brak zastrzeżeń w zakresie opisanym powyżej, w najbliższych dniach możemy się spodziewać nowych regulacji.