Jak wypełnić formularz TPR-C? Instrukcja

przetwarzanie danych osobowych

Formularz TPR-C jest właściwą dla podatników CIT, czyli podatku dochodowego od osób prawnych, informacją o cenach transferowych oraz warunkach transakcji zawieranych przez podmioty powiązane. Zastąpił on w 2020 roku formularz CIT/TP i w praktyce w pełni ujawnia informacje o prowadzonych z podmiotami powiązanymi transakcjach. Wymaga nie tylko raportowania o wartości transakcji, ale i o sposobie weryfikacji rynkowości cen. Dane, które zawiera, służą organom podatkowym do wyboru podmiotów do kontroli, jeśli chodzi o ceny transferowe.

Jak wypełnić formularz TPR-C?

Formularz TPR-C wypełnia i składa się wyłącznie w formie elektronicznej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wzór formularza jest umieszczony na stronie BIP Ministerstwa Finansów. Można tam znaleźć interaktywne formularze i złożyć je za pośrednictwem brami e-Deklaracje.

Jak wypełnić poszczególne sekcje TPR-C?

Wypełnienie standardowych dla formularzy składanych do organów podatkowych sekcji A, B i C dotyczących podmiotu składającego deklaracje nie powinno nikomu przysporzyć zbyt dużej trudności. Warto jednak wspomnieć o jednak ważnej kwestii. W polach: Pełna nazwa podmiotu składającego informację oraz Pełna nazwa podmiotu, dla którego składana jest informacja, powinna pojawić się firma, pod którą dany podmiot działa i pod którą jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Używanie skrótów nazw nie jest tu dozwolone.

Sekcja D odnosi się do rentowności całej działalności podmiotu, dla którego składana jest informacja i musi być wyrażona za pomocą odpowiednich wskaźników rentowności. Do ich obliczenia podatnik powinien posłużyć się formułami zawartymi w objaśnieniach do TPR. Używane tam pojęcia należy rozumieć zgodnie z zapisami ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568). Wszystkie dane do wyliczeń powinny pochodzić z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego podmiotu, dla którego składana jest informacja, sporządzonego na ostatni dzień roku obrotowego.

W przypadku podmiotów innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji należy podać wartość następujących wskaźników:

 • marża operacyjna,
 • marża zysku brutto,
 • rentowność aktywów,
 • rentowność kapitału własnego.

Każdy z tych składników może być skalkulowany według wariantu porównawczego lub kalkulacyjnego RZiS, których wzory są zawarte w objaśnieniach do TPR.

Kluczowy element stanowią informację zawarte w sekcjach E i F, które dostarczają organom skarbowym szczegółowych informacji o rodzaju i warunkach transakcji wykonywanych przez podatnika. W zasadniczym zakresie dane zamieszczone w sekcji E muszą obejmować:

I. Informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych, takie jak:

 • kategorie transakcji kontrolowanych,
 • wartość transakcji kontrolowanych,
 • państwo lub terytorium siedziby, lub zarządu kontrahenta, a w przypadku kontrahenta mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • informację, czy transakcja kontrolowana jest zwolniona z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy o CIT.

II. Informacje dotyczące metody i cen transferowych, a więc:

 • określenie metody, która została wybrana dla potrzeb weryfikacji ceny transferowej,
 • informacje o stosowanej cenie transferowej,
 • dane wynikające z analizy cen transferowych (analizy porównywalności).

Sekcja F informacji TPR-C, czyli Dodatkowe informacje daje możliwość zamieszczenia komentarzy i wyjaśnień do danych zawartych w innych sekcjach formularza, w szczególności o przedmiocie lub rodzaju transakcji. Warto wykorzystać ją, aby pełniej przedstawić obraz zawartych w formularzu informacji.

Podsumowanie

TPR-C to formularz, który obok TPR-P należy do najbardziej skomplikowanych druków w naszym systemie podatkowym. W trakcie jego wypełniania potrzebna jest wiedza z zakresu prawa i księgowości, dlatego najlepiej powierzyć to specjaliście ds. cen transferowych. Nasza Kancelaria oferuje kompleksową obsługę, jeśli chodzi o ceny transferowe — doradztwo, opracowywanie dokumentacji, audyt czy przygotowywanie polityki cen transferowych.

Nasi prawnicy chętnie wyjaśnią, co to są ceny transferowe i kogo dotyczą, jak również pomogą w prawidłowym wypełnieniu informacji TPR-C. Dokładnie znają wszystkie kwestie, na które zwracają uwagę organy podatkowe. Wypełniony przez nich formularz daje gwarancję prawidłowego złożenia informacji o cenach transferowych. Kontrola, którą może przeprowadzić administracja podatkowa, przebiegnie z wynikiem pozytywnym dla każdego naszego klienta. Warto skorzystać z naszych usług, by mieć spokój i pewność właściwego prowadzenia dokumentacji podatkowej.