Jak kształtuje się odpowiedzialność karna w Prostej Spółce Akcyjnej ?

Jak kształtuje się odpowiedzialność karna w Prostej Spółce Akcyjnej

W dniu 1  lipca 2021 roku weszły w życie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych (art. 3001-300134) o Prostej Spółce Akcyjnej. Nowe przepisy pozwalają na wybór modelu zarządzania spółką, który może być modelem monistycznym. W modelu monistycznym zamiast Zarządu i Rady Nadzorczej funkcjonuje Ra­da dy­rek­to­rów, która łą­czy w so­bie funk­cje wy­ko­naw­cze oraz nad­zor­cze. W związ­ku z tym po­ja­wia się sze­reg istot­nych py­tań z za­kre­su od­po­wie­dzial­no­ści człon­ków te­go or­ga­nu, w tym przede wszyst­kim od­po­wie­dzial­no­ści kar­nej.

Dokumentami w spółce określającymi zakres obowiązków rady dyrektorów są: umowa spółki, regulamin rady dyrektorów, uchwała rady dyrektorów. Postanowienia tych dokumentów będą miały zasadnicze znaczenie przy ustalaniu odpowiedzialności karnej oczywiście przy uwzględnieniu zasad reprezentacji przyjętej w spółce (reprezentacja jednoosobowa, wieloosobowa).

Czło­nek or­ga­nu po­wi­nien przy wy­ko­ny­wa­niu swo­ich obo­wiąz­ków do­ło­żyć sta­ran­no­ści wy­ni­ka­ją­cej z za­wo­do­we­go cha­rak­te­ru swo­jej dzia­łal­no­ści oraz do­cho­wać lo­jal­no­ści wo­bec spół­ki. (art. 30054 k.s.h.). Na podstawie art. 308 k.k. członek rady dyrektorów może ponosić odpowiedzialność karną za prze­stęp­stwa po­peł­nio­ne na szko­dę re­pre­zen­to­wa­nej spół­ki (np. art. 296, art. 296a k.k.), al­bo w związ­ku z jej dzia­ła­niem (np. art. 300, art. 302 k.k.).

Zakres odpowiedzialności karnej będzie powiązany ze spektrum powierzonych i przypisanych kompetencji stąd też istotne jest ścisłe dopasowanie zapisów umowy, regulaminu rady dyrektorów czy uchwał do obowiązków rzeczywiście wykonywanych przez poszczególnych dyrektorów, w tym dyrektorów nie wykonawczych, którzy sprawują czynności wyłącznie nadzorcze.

Zatem precyzyjne ustalenie zakresu obowiązków może mieć kluczowe znaczenie w kontekście ewentualnego wszczęcia postępowania karnego, a nawet zastosowania tymczasowego aresztowania.

Tworząc Prostą Spółkę Akcyjną konieczne jest takie za­pla­no­wanie struk­tu­ry or­ga­ni­za­cyj­nej tak, żeby odpowiadała jej potrzebom gospodarczym ale także aby zabezpieczała interesy jej reprezentantów.