FUNDUSZE UNIJNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – projekty społeczne

Estoński CIT

Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej (EFS),  a w nim następujące obszary:

  • wsparcie rozwoju kompetencji pracowników publicznych służb zatrudnienia (w tym pracowników świadczących usługi w ramach sieci EURES)wynikających z potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy;
  • programy obejmujące instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej lub edukacyjnej;
  • usługi aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach podmiotów reintegracji społecznej (m.in. CIS, KIS, WTZ, ZAZ);
  • wsparcie dla sektora ekonomii społecznej.

Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich w tym migrantów, a w nim następujące obszary:

  • kompleksowe działania na rzecz integracji społecznej lub zawodowej lub na rzecz wykształcenia obywateli państw trzecich, w tym migrantów oraz ich otoczenia.

Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej, a w nim następujące obszary:

  • tworzenie centrów usług społecznych (CUS) i rozwój dostarczanych usług;
  • rozwój usług zdrowotnych, w tym wdrażanie standardów dostępności w podmiotach leczniczych;
  • szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superrewizji;
  • realizacja regionalnych programów polityki zdrowotnej dotyczących profilaktyki chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu;
  • rozwój usług społecznych.

Komentarze zamknięte.