Fundusze UE: Rusza nabór wniosków w konkursie grantowym projektu „Kultura bez barier” 

Zatrudnienie niepełnosprawnych

Rusza nabór wniosków w konkursie grantowym projektu „Kultura bez barier” dla osób ze szczególnymi potrzebami (np. osoby z niepełnosprawnościami).

Cel ten ma być osiągany poprzez przygotowanie przez instytucje kultury przedsięwzięć kulturalnych, które będą jak najszerzej dostępne, niezależnie od stopnia sprawności uczestników i odbiorców.

Konkurs trwa do 26 kwietnia 2022 r., jednak stanowczo zalecamy składanie wniosków z wyprzedzeniem. Wynika to z faktu, że konkursy tego typu mogą być zakończone przedterminowo w przypadku przedterminowego wyczerpania środków. Dzieje się tak w sytuacji, w przypadku złożenia do określonej daty (wcześniejszej niż data wskazana jako końcowa dla konkursu) nastąpi złożenie wniosków przez tak dużą liczbę instytucji kultury, że w sytuacji przyznania dofinansowania tylko tym instytucjom, które do danej daty już złożyły wniosek, kwota dofinansowania byłaby wyczerpana. W takiej sytuacji organizator konkursu może go (potencjalnie) przedterminowo zakończyć.

 

Ze swojej strony ferujemy profesjonalne wsparcie doradcze w zakresie:

1)      opracowania wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem dokumentacji, zgodnie z wymogami formalnymi oraz z naszą najlepszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie wsparcia Wnioskodawców w tego rodzaju konkursach;

2)      procedowania wniosku w procesie aplikacyjnym, w tym:

  1. a)wsparcie w procesie oceny formalnej i merytorycznej wniosku,
  2. b)prowadzenie korespondencji w obiegu sformalizowanych pism w systemie informatycznym dedykowanym do obsługi dotacji (wnioski można składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego);
  3. c)wprowadzanie uwag i modyfikacji zalecanych przez Grantodawcę;

3)      rozliczanie finansowo-formalne projektu;

 

Najważniejsze informacje o konkursie dotacyjnym:

1) Beneficjent: o finansowanie mogą ubiegać się instytucje kultury – samorządowe, państwowe i współprowadzone;

2) Wysokość (maksymalna) kwoty dofinansowania (grantu) wynosi 250 000,00 zł;

3) Wkład własny nie jest wymagany, to znaczy, że kwota podana powyżej będzie stanowić 100% wydatków i Beneficjent nie musi nic dopłacać z własnych środków;

4) Łączna kwota przewidziana na finansowanie projektów wynosi 20 mln zł;

5) Ramy czasowe: projekty mogą być realizowane do 15 czerwca 2023 r.;

6) Beneficjenci programu mogą także liczyć na wsparcie w trakcie realizacji projektów – wsparcie jest planowane w postaci szkoleń warsztatowych, spotkań sieciujących i tutoringu.

 

Projekt „Kultura bez barier” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Środki z tego programu zostały przesunięte na kolejne lata w związku z pandemią i z tego względu są nadal dostępne. Zachęcamy do aplikowania, tym bardziej, że jest to ostatnia szansa na otrzymanie takiego dofinansowania.

 

Zachęcamy Państwa do aplikowania, służymy doradztwem i wsparciem merytorycznym oraz formalnym.