Drakońskie kary związane z raportowaniem schematów podatkowych

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy – o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193), przewidujące obowiązek raportowania szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

Obowiązek ten został wprowadzony do Rozdziału 11a (art. 86a-86o) Ordynacji podatkowej i stanowi konsekwencję implementacji Dyrektywy Rady UE 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 86m ust. 1  ustawy Ordynacja podatkowa podmioty będące promotorami, zatrudniające promotorów lub faktycznie wypłacających im wynagrodzenie, które nie dopełnią obowiązków związanych z wprowadzeniem i stosowaniem wewnętrznej procedury  w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych podlegają karze pieniężnej do 2 mln zł. Należy dodać, że przepis dotyczy podmiotów, których przychody lub koszty przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 mln zł.

Jeżeli promotor nie wprowadził lub nie stosował procedury wewnętrznej a pracujący u niego na etacie lub faktycznie otrzymujący wynagrodzenie promotor będący osobą fizyczną, zostanie prawomocnie skazany przez sąd ‒ na podstawie art. 80f kodeksu karnego skarbowego ‒ za to, że wbrew obowiązkowi nie zgłosił schematu podatkowego, spóźnił się z jego raportowaniem, nie podał danych podmiotów, którym udostępnił schemat, posługiwał się unieważnionym numerem NSP lub nie wypełnił swoich obowiązków sprawozdawczych jako wspomagający kara może zostać podwyższona z 2 mln złotych do 10 mln złotych. (art. 86m ust. 2 ustawy Ordynacji podatkowej)

Z kolei przepis art. 80f kodeksu karnego skarbowego przewiduje zagrożenie karą grzywny do 720 stawek dziennych. Stawka dzienna wynosi od 1/30 minimalnego wynagrodzenia do jego czterystukrotności.

Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie bardzo sankcyjnego systemu karania za naruszenie obowiązków sprawozdawczych, co w założeniu ma spowodować ograniczenie stosowania różnego rodzaju mechanizmów optymalizacyjnych w prawie podatkowym.

Z tego też powodu konieczna jest skrupulatna analiza prowadzonych jak również planowanych działań w przedsiębiorstwach z perspektywy wprowadzonych przepisów związanych z raportowaniem schematów podatkowych.