Dotacja na nowe technologie w zakresie energii

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez dziecko

Nowe technologie w zakresie energii to dotacja przyznawana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Budżet programu to 377,7 MLN PLN. Dofinansowanie skierowane jest do przedsiębiorstw MŚP oraz dużych firm, które chcą rozwinąć nowe technologie lub opracować nowe produkty w takich obszarach jak:

  • Energetyka solarna,
  • Energetyka wiatrowa na lądzie,
  • Morska energetyka wiatrowa,
  • Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru,
  • Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne,
  • Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów poprocesowych,
  • Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego (geotermia).

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się z co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej. Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. Dofinansowanie można przeznaczyć na koszty związane z opracowaniem i testowaniem nowych rozwiązań technologicznych lub produktowych (w tym koszty wynagrodzeń, koszty usług B+R zlecanych innym podmiotom, koszty prototypowania itp.)

Pierwszy ogłoszony z tego programu konkurs (lipiec 2021) zakładał, iż projekt będzie składał się z trzech faz – pierwsza: studium wykonalności techniczno-ekonomiczne, druga: badania podstawowe, przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz trzecia: eksperymentalne prace rozwojowe lub wdrożeniowe.

W przypadku zainteresowania dotacją, prosimy o kontakt na adres consulting@madejczyk.biz