Decyzje dyrektorów w Nigeryjskiej spółce ltd.

biznes w nigerii

Za decyzje podejmowane w spółce odpowiedzialni są Dyrektorzy lub Akcjonariusze, w zależności od przypadku. Akcjonariusze podejmują decyzje jako właściciele firmy, podczas gdy dyrektorzy podejmują decyzje jako menedżerowie spółki.

Decyzje dyrektorów
Dyrektorzy podejmują decyzje dotyczące codziennego prowadzenia firmy. Wiele decyzji mających wpływ na spółkę może być podejmowanych samodzielnie na podstawie decyzji zarządu.
Dyrektorzy podejmują decyzje w drodze uchwał zarządu. Uchwały te są pisemnymi dokumentami decyzji podjętych przez dyrektorów w sprawach spółki. Decyzje rady dyrektorów są zwykle podejmowane w drodze głosowania na posiedzeniach rady. Po głosowaniu i podjęciu decyzji dotyczącej spółki jest ona dokumentowana jako uchwała i podpisywana przez dwóch dyrektorów lub dyrektora i sekretarza.

Jednak w praktyce nie wszystkie decyzje zarządu dotyczące spółki są dokumentowane jako uchwały. Istnieją określone decyzje, które muszą być udokumentowane jako uchwały, aby były skuteczne, takie jak decyzje, które muszą być złożone w Komisji Spraw Korporacyjnych i innych organach regulacyjnych oraz decyzje, które muszą zostać złożone lub przetworzone w firmach zewnętrznych, takich jak banki.

Chociaż uchwały mają być podejmowane na posiedzeniach zarządu, w praktyce większość uchwał zapada poza posiedzeniami zarządu. Dzieje się tak, ponieważ prawo przewiduje, że pisemna uchwała podpisana przez dwóch dyrektorów spółki będzie ważna i skuteczna, tak jakby uchwała ta została podjęta na należycie zorganizowanym posiedzeniu zarządu.

Z powyższego wynika, że decyzje dyrektorów mogą być podejmowane przez:
I. Pisemna rezolucja podpisana przez co najmniej dwóch dyrektorów
II. Zwołanie posiedzenia Zarządu (i podjęcie uchwały)

Zasady dotyczące podejmowania decyzji przez dyrektorów zwykle znajdują się przede wszystkim w statutach stowarzyszeń i obejmują postanowienia i wytyczne dotyczące posiedzeń i głosowania.

Jeśli dyrektorzy zdecydują się podjąć decyzję na posiedzeniu zarządu, a nie w drodze pisemnej uchwały dyrektorów, istnieją pewne zasady proceduralne, których należy przestrzegać, a my przedstawimy je w kolejnym artykule.