Czym jest analiza zgodności cen transferowych?

Analiza zgodności jest jednym z narzędzi służących do udowodnienia rynkowych warunków transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. Przesłanką do jej opracowania jest brak możliwości identyfikacji transakcji lub podmiotów porównywalnych, na których podatnik mógłby się oprzeć przy sporządzaniu dokumentacji cen transferowych. Inaczej mówiąc, jest ona sporządzana, gdy na podstawie dostępnych danych nie jest możliwe opracowanie analizy porównawczej.

Analiza zgodności — na jakiej podstawie można ją stosować?

Art. 11d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wymienia katalog pięciu metod przeznaczonych do analizy porównywalności transakcji cen transferowych:porównywalnej ceny niekontrolowanej:

  • ceny odprzedaży;
  • koszt plus;
  • marży transakcyjnej netto;
  • podziału zysku.

Ustęp 2 tego artykułu dopuszcza, gdy nie ma możliwości użycia żadnej z powyższych metod, zastosowanie innych metod i technik wyceny, najbardziej adekwatnych w danych okolicznościach, w tym analizy zgodności.

Opis zgodności sporządzany jest, gdy podatnik nie dysponuje danymi pozwalającymi na udowodnienie rynkowości ceny transferowej analizą porównawczą tzw. benchmarkiem.

Czym jest analiza zgodności cen transferowych?

Analiza zgodności cen transferowych jest przeprowadzana w sytuacji, kiedy ze względu na charakter transakcji albo zakres dostępnych danych porównawczych, podatnicy nie są w stanie zidentyfikować transakcji lub podmiotów porównywalnych, których analiza byłaby podstawą do opracowania analizy porównawczej. Za opis zgodności uważa się wszystkie techniki analityczne i argumenty, wskazujące na zastosowanie przez podatników w ramach transakcji wewnątrzgrupowych cen rynkowych.

Na czym można oprzeć analizę zgodności? Aby dochować należytej staranności, można oprzeć się na rekomendacjach Forum Cen Transferowych, które jest zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów. W grudniu 2018 r. opublikowało ono raport, wskazując przykładowe źródła danych, na podstawie których podatnicy mogą sporządzać analizę zgodności. Są to m.in.:

  • ogólnie dostępne analizy branżowe,
  • dane statystyczne (np. udostępniane przez GUS, NBP),
  • wyceny sporządzone przez niezależnych ekspertów,
  • oferty i tabele opłat,
  • różne analizy ekonomiczne (np. na temat cyklu życia produktu, łańcucha dostaw itd.).

Katalog ten jest otwarty, co oznacza, że podatnik może odnosić się do wszystkich informacji, które mogą być podstawą do podejmowania decyzji biznesowych w przypadku zawierania transakcji z podmiotem niezależnym.

Podsumowanie

Analiza zgodności, obok analiz porównawczych jest jednym z kluczowych elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych. Jeśli jest opracowana starannie i z wykorzystaniem jak najszerszego katalogu danych porównawczych oraz prawidłowo opisana, stanowi podstawowe źródło obrony dla podatnika w jego ewentualnym sporze z organami podatkowymi.

Prawidłowe opracowanie dokumentacji cen transferowych należy do najtrudniejszych zagadnień w systemie podatków, dlatego warto je powierzyć specjalistom. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie dokumentacji cen transferowych. Zapraszamy do kontaktu, chętnie wyjaśnimy, co to są ceny transferowe oraz przygotujemy niezbędne dokumenty.