Czy i kto może budować na działce przeznaczonej pod zabudowę zagrodową ?

Przekształcanie spółek z nieruchomością rolną

 Jeżeli bierzemy pod uwagę zakup działki przeznaczonej pod zabudowę zagrodową z uwagi na atrakcyjną cenę zakupu musimy wiedzieć na jakich warunkach będzie możliwa budowa na niej domu mieszkalnego.

Definicja zabudowy zagrodowej:

Według § 3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie budowa zagrodowa to zwłaszcza budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.

Wobec powyższego zabudowa typu zagrodowego dotyczy budynków gospodarskich, ale także mieszkalnych. Co jednak istotne, dom mieszkalny musi być przeznaczony dla rolnika, który na tym samym terenie prowadzi swoje gospodarstwo rolne.

Definicja rolnika:

Należy przypomnieć, że zgodnie zaś z art. 6 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się:

  • osobę fizyczną
  • będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha,
  • posiadającą kwalifikacje rolnicze
  • oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i
  • prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli pracuje w tym gospodarstwie i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej oraz posiada kwalifikacje rolnicze.

Widać więc, że do zabudowy działki (zagrodowej) siedliskowej konieczne są dwa elementy:

  • inwestycja dokonywana przez osobę uznaną w przepisach za rolnika oraz
  • wznoszenie zabudowań w ramach prowadzonego na tym miejscu gospodarstwa.

Grunty zajęte na cele mieszkaniowe na takim terenie też są wykorzystywane na cele rolnicze,
ale właśnie pod tymi warunkami. Ogranicza to istotnie możliwość budowy domu na działce przeznaczonej pod zabudowę zagrodową – zwłaszcza przez nierolnika.

Reasumując dom  mieszkalny na działce zagrodowej (siedliskowej) może wybudować tylko rolnik i to wyłącznie w związku z aktywnie prowadzoną działalnością rolniczą w ramach prowadzonego w tym miejscu gospodarstwa rolnego.