Co wybrać – spółka komandytowa czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ?

Co wybrać komandytowa czy z o.o.

Pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a spółką komandytową zachodzą bardzo istotne różnice, co może być kluczowe przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru formy prawnej dla nowo zakładanej lub przekształcanej spółki.

Koszty założenia:

Zarówno spółka z o.o., jak i sp.k. mogą zostać założone w sposób „tradycyjny” czyli przez zawiązanie spółki u notariusza co wiąże się z koniecznością poniesienia także taksy notarialnej lub drogą elektroniczną. W przypadku założenia spółki przez s24 koszty związane z założeniem spółki są niższe, ponieważ nie pojawia się koszt taksy notarialnej.

Przy założeniu spółki w formie elektronicznej opłata sądowa wynosi 250 zł, podczas gdy przy zakładaniu spółki w sposób tradycyjny (zawarcie umowy u notariusza) opłata od wniosku o rejestrację spółki wynosi 500 zł. W każdym przypadku do tej kwoty należy doliczyć 100 zł tytułem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W przypadku zakładania spółki w sposób tradycyjny, dodatkowym kosztem będzie koszt taksy notarialnej.

Reprezentacja i prowadzenie spraw w spółce:

Spółkę komandytową co do zasady reprezentują komplementariusze.

Wspólnicy mający status komandytariusza nie są uprawnieni do działania w imieniu spółki, chyba że działają na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez spółkę. Zgoda komandytariuszy będzie konieczna w sprawach przekraczających zwykły zarząd chyba, że umowa spółki stanowi inaczej.

Z kolei w przypadku sp. z o.o. za reprezentację i prowadzenie spraw spółki odpowiada zarząd, który może składać się z jednego albo większej liczby członków zarządu. W zarządzie mogą zasiadać wspólnicy lub osoby spoza ich grona.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki

W spółce komandytowej w razie bezskuteczności egzekucji wobec spółki, odpowiada komplementariusz bez ograniczeń całym swoim majątkiem, solidarnie z innymi komplementariuszami. Komandytariusz za zobowiązania spółki odpowiada jedynie do wysokości sumy komandytowej wobec czego jeżeli komandytariusz wniósł wkład równy lub wyższy od sumy komandytowej wtedy jest zwolniony od odpowiedzialnością za zobowiązania spółki.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania Spółki.
W pewnym zakresie i na ściśle określonych zasadach odpowiedzialność osobistą ponoszą członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opodatkowanie spółek

Obie porównywane spółki są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Zyski wypłacane przez spółkę do wspólników w formie dywidendy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na poziomie 19%.

W przypadku spółki komandytowej istnieje możliwość odliczenia przez komplementariuszy od swojego podatku od zysku otrzymywanego ze spółki komandytowej, przypadającego na nich podatku CIT zapłaconego przez spółkę komandytową.

W przypadku obu spółek jest możliwość skorzystania z tzw. estońskiego CIT, oczywiście po spełnieniu wymogów przewidzianych dla tej formy opodatkowania.

ZUS:

Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy spółki komandytowej podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.

W przypadku spółki komandytowej i jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składka na ubezpieczenie zdrowotne jest składką zryczałtowaną i wynosi aktualnie 559,89 złotych.

Podsumowanie:

Wybór formy prawnej prowadzenia działalności powinien być podjęty ze świadomością różnic i podobieństw między obiema spółkami. Istotne jest prawidłowe dobranie formy opodatkowania, obciążenia składkami, zasad odpowiedzialności osobistej i kosztów związanych z funkcjonowaniem spółki.