Brak wyceny wszystkich pozycji kosztorysowych

W jednym z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zaniechał odrzucenia oferty Wykonawcy pomimo, iż ten nie przedłożył jednego z kosztorysów. Co istotne, Zamawiający przewidział kosztorysową formę rozliczenia z wykonawcami.

Zamawiający, powołując się na art. 26 ust. 3 Pzp, zwrócił się do Wykonawcy z wezwaniem do złożenia dokumentów w zakresie szczegółowego kosztorysu ofertowego branży telekomunikacyjnej oraz do złożenia wyjaśnień czy kosztorys ofertowy, będący częścią oferty Wykonawcy P… w poz. 2.2 „Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych”, obejmował całość prac telekomunikacyjnych zamówienia określonego w projekcie wykonawczym i przedmiarze robót. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca poinformował, że kosztorys ofertowy obejmował całość prac telekomunikacyjnych i przekazał szczegółowy kosztorys ofertowy branży telekomunikacyjnej.

KIO uznała, że działanie Zamawiającego było nieprawidłowe i podkreśliła, że istotą kosztorysowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia jest wyliczenie ceny końcowej w oparciu o ilość faktycznie zrealizowanych prac oraz ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów nakładów i prac. Mając wiedzę o takim rodzaju rozliczenia zadania wykonawcy musieli być świadomi, że ich obowiązkiem jest załączenie do oferty wszystkich cen jednostkowych dla nakładów i prac składających się na całość przedmiotu zamówienia. Tym samym pominięcie w kosztorysie ofertowym kosztorysu dotyczącego branży telekomunikacyjnej sporządzonego na podstawie odpowiedniego przedmiaru było równoznaczne z nieokreśleniem w ofercie cen jednostkowych dla tej branży.

Konsekwencją niezłożenia przez Wykonawcę kosztorysu branży telekomunikacyjnej wraz z ofertą jest zaniechanie wycenienia przez tego wykonawcę całości przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z SIWZ.

W rezultacie oferta powinna zostać uznana za niezgodną z SIWZ i odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Wyrok KIO z dnia 16 lipca 2019 r., sygn. akt KIO 1224/19