Prowadzenie egzekucji z lokalu

Prowadzenie egzekucji z lokalu

Prowadzenie egzekucji z lokalu, który nie spełnia wymogów samodzielnego lokalu w rozumieniu ustawy o własności lokali – w kontekście uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2017 r., sygn. akt III CZP 71/17.

Przedmiotowa kwestia była przedmiotem zagadnienia prawnego rozpatrywanego przez Sąd Najwyższy w sprawie pod sygn. akt sprawy III CZP 71/17.

Spór dotyczył nabycia na licytacji mieszkania, które znajdowało się w kamienicy. Przedmiotowy lokal na podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu został wyodrębniony i została dla niego założona księga wieczysta, jednakże w późniejszym okresie czasu w/w umowa została unieważniona ze względu na fakt, iż lokal nie było lokalem samodzielnym w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali.

Powyższą sprawę rozpatrywał sąd okręgowy, który powziął wątpliwość w zakresie możliwości prowadzenia egzekucji z takiego lokalu i postanowił zwrócić się do Sądu Najwyższego z następującym pytaniem prawnym:

Czy dopuszczalne jest prowadzenie egzekucji z nieruchomości stanowiącej odrębną własność lokalu, dla którego założono księgę wieczystą w sytuacji, gdy lokal ten nie spełnia, i również w chwili ustanowienia jego odrębnej własności oraz dokonania wpisu tej własności do księgi wieczystej nie spełniał, wymogów samodzielnego lokalu w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali?​?​

W odpowiedzi na powyższe pytanie prawne Sąd Najwyższy w dniu 8 grudnia 2017 roku podjął uchwałę, zgodnie z którą:

Nie jest dopuszczalne prowadzenie egzekucji z lokalu mieszkalnego, jeżeli prawomocnym wyrokiem sądu, ze względu na niespełnienie wymagań, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. tekst Dz. U. 2015.1892 ze zm.), została stwierdzona nieważność umowy o ustanowieniu odrębnej własności tego lokalu.”

Rozpatrujący powyższą sprawę skład SN przesądził zatem, że w przypadku gdy mamy do  czynienia z lokalem, który nie jest lokalem samodzielnym w rozumieniu ustawy o własności lokali (również w przypadku późniejszego unieważnienia umowy ustanawiającej odrębną własność), nie jest możliwe prowadzenie egzekucji z takiego lokalu.