Obecnie na etapie konsultacji znajduje się opublikowany w dniu 20 października 2017 r. przez Ministerstwo Rozwoju projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji.

W założeniach projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji ma wprowadzić nowe mechanizmy udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium RP. Wsparcie dla nowych inwestycji udzielane będzie przedsiębiorcom w formie zwolnienia podatkowego oraz usług świadczonych przez podmioty zarządzające obszarami (art. 3). Zarządzający obszarami zobowiązani będą świadczyć nieodpłatnie usługi w zakresie szkoleń oraz doradztwa na rzecz przedsiębiorców korzystających ze wsparcia nowych inwestycji, które to usługi określone zostaną szczegółowo w planie rozwoju inwestycji (art. 2 pkt 4).

Jedna z istotnych zmian w porównaniu do dotychczasowego modelu Specjalnych Stref Ekonomicznych jest całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu instrumentu zwolnień podatkowych. Zgodnie z art. 6 ust. 3 cały kraj zostanie podzielony na obszary położone w administracyjnych granicach powiatów. Podział zostanie dokonany mając na względzie spójność terytorialną oraz sprawność działania zarządzających. Na terenie każdego z obszarów będzie funkcjonował właściwy zarządzający. Jednym z istotniejszych zadań zarządzającego obszarem będzie pomoc przedsiębiorcom w realizacji inwestycji.

Projekt zakłada również wyznaczenie konkretnego okresu na wykorzystanie zwolnienia podatkowego. Decyzje o wsparciu będą wydawane na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat. Przy czym, w przypadku inwestycji realizowanej na terenie, na którym w dniu wejścia w życie ustawy ustanowiona będzie Specjalna Strefa Ekonomiczna okres ten będzie wynosił 15 lat (art. 14 ust. 4).

Nowy instrument wsparcia inwestycji ma funkcjonować równolegle do obecnych Specjalnych Stref Ekonomicznych, a docelowo zastąpi je po 2026 r., kiedy strefy przestaną istnieć.