Analiza ekonomiczna transakcji – jak przebiega?

znak towarowy

Analiza transakcji między podmiotami powiązanymi jest jednym z elementów dokumentacji cen transferowych. Analiza ekonomiczna transakcji, czyli funkcjonalna zawiera w sobie badanie funkcji pełnionych przez strony zaangażowane w daną transakcję, ponoszone przez nie ryzyka oraz zaangażowane aktywa i koszty. Jest ona częścią szerszej analizy porównawczej.

Analiza ekonomiczna transakcji — przebieg

Podczas wykonywania analizy ekonomicznej transakcji zawartych z podmiotem powiązanym należy dążyć do zidentyfikowania: każdej funkcji, uwzględniając ich dokładny zakres, wszystkich transakcji realizowanych przez strony, ze zwróceniem szczególnej uwagi na funkcje z najważniejszym ekonomicznie znaczeniem dla generowania zysków i wartości wytwarzanych poprzez transakcje. Przy analizie funkcji należy rozróżnić odpowiedni profil badanego podmiotu. Wśród funkcji wyróżniamy: centrum inwestycji, centrum zysków, centrum kosztów, centrum przychodów i centrum wydatków, co następnie przekłada się na role, jakie pełnią te podmioty w swojej grupie.

Analiza zaangażowanych aktywów musi obejmować tu wszystkie składniki majątkowe powiązane z wykonywanymi w transakcji funkcjami. Dla przykładu — przy wykonywaniu funkcji produkcyjnej analizowane są zaangażowane w nią: urządzenia, maszyny, a także patenty czy know-how. Ta analiza transakcji uzupełniania jest jeszcze o badanie ryzyka gospodarczego, ponoszonego przez strony transakcji, takiego jak: ryzyko zmian stóp procentowych lub kursu walut. Analizie podlega również wpływ podziału ryzyk pomiędzy strony transakcji, na dochody których spodziewają się w jej wyniku.

Na przebieg analizy funkcjonalnej mogą mieć wpływ trudności związane z brakiem dostępu do danych porównawczych spoza działalności podatników. Dotarcie do nich jest bardzo ograniczone, a często wręcz niemożliwe. Dla rozwiązania tej kwestii analizę przeprowadza się w zakresie funkcji generalnych, realizowanych przez strony transakcji w ujęciu ogólnym (np. funkcja produkcyjna czy dystrybucyjna).

Warto także wspomnieć o koniecznej przy analizie cen transferowych analizie branży oraz otoczenia mikro i makroekonomicznego. W zależności od tego, jaka transakcja jest badana, należy przyjrzeć się koniunkturze na rynku, gdyż ma to także istotny wpływ na transakcje.

Podsumowanie

Wykonanie dokładnej analizy ekonomicznej pozwala precyzyjnie wskazać rolę wszystkich stron dokumentowanej transakcji oraz określić ich profil funkcjonalny. Wszystko to pozwala na sprawdzenie, czy metoda wyliczenia ceny w transakcji z podmiotem powiązanym, jest wybrana w sposób prawidłowy i odpowiada pełnionym przez podmioty funkcjom, zaangażowanym aktywom i ponoszonemu ryzyku.

Ceny transferowe oraz prawidłowa dokumentacja cen transferowych należą bez wątpienia do najtrudniejszych zagadnień w systemie podatków. Z tego względu do ich sporządzenia potrzebny jest specjalista ds. cen transferowych. Kancelaria oferuje specjalistyczną, całościową obsługę w tej dziedzinie, w której zakres wchodzą: korekta cen transferowych, dokumentacja master file, lokalna dokumentacja cen transferowych, audyt cen transferowych czy kontrola cen transferowych. Zapraszamy do kontaktu, a nasi prawnicy chętnie wyjaśnią, co to są ceny transferowe i kogo dotyczą oraz przygotują niezbędne dokumenty.