Wprowadzenie obowiązku ustalenia beneficjenta rzeczywistego transakcji w celu dochowania należytej staranności w obszarze cen transferowych

Estoński CIT

Raport o zmianach w obszarze cen transferowych obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. w stosunku do przepisów wprowadzonych 1 stycznia 2020 r.

 

Podsumowanie:

Analiza konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych obejmuje cztery kroki:

 • Badanie transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • Badanie transakcji z podmiotami niepowiązanymi pod kątem tego, czy zawierają oni z rajami podatkowymi transakcje o wartości powyżej 500.000 zł w skali,
 • Zebranie oświadczeń o BR i ustalenie konsekwencji poszczególnych odpowiedzi,
 • Przygotowanie dokumentacji cen transferowych i złożenie oświadczenia (formularza TPR-C) w terminie ustawowym.

 

Pełna treść alertu:

Istotną zmianą od 01.01.2021 r. jest wprowadzenie obowiązku ustalenia beneficjenta rzeczywistego transakcji w celu dochowania należytej staranności w obszarze cen transferowych.

Chodzi mianowicie o art. 11o ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy, przekracza 500 000 zł.

W ramach tej transakcji wprowadzono także dedykowaną dla rajów podatkowych modyfikację dokumentacji cen transferowych poprzez obowiązek wprowadzenia uzasadnienia gospodarczego tej transakcji, w szczególności opisu spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych.

Powyższe oznacza w praktyce, że konieczne jest wykonanie następujących czterech kroków w celu określenia powstania obowiązku cen transferowych za rok 2021 r.:

 • Określenie katalogu transakcji kontrolowanych
  1. z podmiotami powiązanymi dla których przekroczono progi (2 mln zł dla usług, 10 mln zł dla towarów, 10 mln zł dla usług finansowych, 2 mln zł dla pozostałych rodzajów transakcji),
  2. określenie katalogu pozostałych transakcji o wartości (w ciągu roku) przekraczającej 500.000 złotych,
 • Zebranie oświadczeń o beneficjencie rzeczywistym (BR) od kontrahentów, których obejmie analiza wykonana w pkt 2 powyżej. Oświadczenia o BR obejmują zapytanie czy dany kontrahent zawierał w 2021 r. transakcje z podmiotami mającymi siedzibę w tzw. raju podatkowym,
 • W zależności od odpowiedzi:
  1. w razie braku odpowiedzi (albo odmowy udzielenia odpowiedzi) konieczne jest sporządzenie dokumentacji cen transferowych,
  2. w razie udzielenia przez te podmioty odpowiedzi twierdzącej konieczne jest sporządzenie dokumentacji cen transferowych,
  3. w razie udzielenia odpowiedzi, że nie zawierają transakcji z rajami podatkowymi, należy zarchiwizować oświadczenia na potrzeby ewentualnej kontroli w przyszłości, ale nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.
 • Dla transakcji określonych w pkt 1, 3a i 3b powyżej należy przygotować dokumentację cen transferowych. Brak sporządzenia dokumentacji i złożenia deklaracji TPR-C skutkować może odpowiedzialnością karną, odpowiedzialnością skarbową i ewentualnie sankcyjną stawką podatkową w razie kontroli cen transferowych.

 

Termin złożenia TPR-C za transakcje, które miały miejsce w 2021 r. został przedłużony do 31.12.2022 r. dla firm, których rok podatkowy jest tożsamy z kalendarzowym.

 

Istotne jest jednak to, że przygotowanie w/w czterech kroków zajmuje średnio od 2 do nawet 6 miesięcy. Jest to więc ostatni dzwonek, aby zająć się tym tematem i zdążyć z wykonaniem obowiązków ustawowych.

 

*Takie same przepisy obowiązują także na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)