Zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji

Zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji

Ustawodawca projektuje zmiany przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji. Według założeń projektu ustawy z 6.7.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne kapitały spółki przestaną być kryterium kwalifikacji dla kosztów wyłączonych z kosztów uzyskanie przychodów. Projekt ustawy wprowadza pojęcie nadwyżki kosztów finansowania (niezależnie, na rzecz kogo zostaną poniesione, w tym więc również na rzecz podmiotów niepowiązanych) nad wynikiem finansowym podatnika nieuwzględniającym odsetek, opodatkowania i odpisów amortyzacyjnych. Z kosztów uzyskania przychodów wyłączone będą wydatki na finansowanie zewnętrzne przekraczające 30% nadwyżki kosztów finansowania nad ww. wynikiem finansowym. Powyższe ograniczenie nie będzie jednak obowiązywać przedsiębiorców, u których nadwyżka kosztów finansowania w danym roku nie przekracza 120 000 zł, jak również banków i innych przedsiębiorstw finansowych.