Zmiany w zgłoszeniach pracowników do ZUS

Zmiany w zgłoszeniach pracowników do ZUS

Od dnia 16 maja 2021 r. płatnik składając dokumenty ZUS ZUA i ZUS ZZA musi na nich wykazywać kod zawodu wykonywanego przez ubezpieczonego.

Obowiązek ten został wprowadzony na mocy art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który stanowi, że zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zawiera w szczególności następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej: dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, nazwisko, imiona, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty, wykonywany zawód, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania.

Obowiązek podawania w ZUS ZUA lub ZUS ZZA kodu wykonywanego zawodu będzie dotyczył dokumentów składanych do ZUS od 16 maja 2021 r. Od tej daty nie będzie można wykorzystywać dotychczasowych wzorów dokumentów zgłoszeniowych. Wraz ze zmianą pojawiły się nowe druki ZUS ZUA i ZUS ZZA:

  • W druku ZUA kod wykonywanego zawodu będzie umieszczany w bloku X w polu nr 01
  • W druku ZZA kod wykonywanego zawodu będzie umieszczany w bloku V pole nr 02.

Podawany na dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją zawodów, która określona jest przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227).