Ustawodawca dokonał nowelizacji tzw ustawy uwłaszczeniowej w zakresie okresu wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia. Dodany został art. 7 ust 6a ustawy, w brzmieniu następującym:

Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej (…)  może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć właściwemu organowi oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres:

1) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (…) wynosi 1% albo

2) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (…) wynosi 2%, albo

3) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (…) wynosi 3%, albo

4) w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (…) – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (…) jest wyższa niż 3%.

Powyższe uzasadnione obawą o możliwość przekroczenia przez przedsiębiorców limitu dopuszczalnej pomocy publicznej. Takie ryzyko, w szczególności, materializowało się w przypadku większych podmiotów, głównie deweloperów.

Poprzednio obowiązujące przepisy wskazywał, iż  przypadku uwłaszczenia gruntów, których wartość jest większa niż 200 tys. euro (równowartość limitu pomocy de minimis), nadwyżki mogą oznaczać konieczność zwrotu różnicy do Skarbu Państwa.

Zastosowanie powyższej regulacji zależy od terminowego złożenia wniosku przez przedsiębiorcę. W braku takiego wniosku, za art. 7 ust 6 opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Jednakże, w przypadku gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis, stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji. Koszty operatu szacunkowego ponosi zobowiązany do dopłaty.