Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego – powierzchnia nieruchomości rolnej mniejsza niż 1ha

zmiany w prawie

Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, prawodawca wprowadził kilka rozwiązań, które mają na celu złagodzenie restrykcyjnego reżimu obrotu nieruchomościami rolnymi.

Podstawową zmianą jest ta wyrażona w dodanym art. 2a ust 3 ppkt 1a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. , zgodnie z którym nabywcą nieruchomości rolnej może być również inny podmiot niż rolnik indywidualny, o ile nieruchomość jest „o powierzchni mniejszej niż 1 ha”.

Projektodawca uzasadnił powyższą zmianę tym, iż „wychodzi ona również naprzeciw postulatom umożliwienia osiedlania się na obszarach wiejskich osób niezwiązanych z rolnictwem, a zajmujących się świadczeniem szeroko pojętych usług na rzecz lokalnych środowisk, co przyczynia się do rozwoju obszarów wiejskich w ramach zwartej zabudowy wiejskiej, a zarazem umożliwia rolnikom indywidualnym pozyskanie środków pieniężnych na rozwój prowadzonych gospodarstw rodzinnych. Wymaga dodatkowo zaznaczenia, że obrót takimi nieruchomościami dotyczy w większości przypadków nieruchomości rolnych, które faktycznie stanowią nieruchomości nie mające znaczenia dla poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, a które położone są wśród zabudowy mieszkaniowej i nabywane są w celu realizacji zabudowy jednorodzinnej”.