Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego – nabycie nieruchomości rolnych bez potrzeby ubiegania się o uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego KOWR.

Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, prawodawca wprowadził kilka rozwiązań, które mają na celu złagodzenie restrykcyjnego reżimu obrotu nieruchomościami rolnymi.

Jedną ze zmian jest poszerzenie katalogu podmiotów, które mogą nabywać nieruchomości rolne bez potrzeby ubiegania się o uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego KOWR.

Zgodnie z nowelizację przywołane wymogi nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej:

1)            na podstawie art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299, z późn. zm.);

2)            na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161);

3)            na podstawie art. 125 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.);

4)            na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.);

5)            w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego;

6)            w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku;

7)            w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego;

8)            położonej na obszarze górniczym lub terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.