Zmiany w prawie obligacji komunalnych od dnia 1 lipca 2019 roku

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2019 roku niektórych przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. z 2018 r., poz. 2243) dojdzie do istotnych zmian w procedurze emisji obligacji komunalnych.

Najważniejsze z wprowadzanych zmian dotyczą m.in.:

  1. wprowadzenia obligatoryjnej dematerializacji certyfikatów inwestycyjnych oraz obligacji korporacyjnych;
  2. zawarcie umowy o wykonywanie obowiązków agenta emisji dla papierów wartościowych w postaci certyfikatów inwestycyjnych oraz obligacji korporacyjnych stanie się obowiązkowe przez emitenta z firmą inwestycyjną stanie się obowiązkowe;
  3. KDPW będzie przyjmował zgłoszenia rejestracji papierów wartościowych na tych samych zasadach ja ma to miejsce obecnie w stosunku do publicznych papierów wartościowych i obligacji skarbowych.

 

Wprowadzane zmiany z pewnością zwiększą koszty emisji po stronie samorządów głównie z powodu konieczności uiszczenia opłat za emisję papierów wartościowych. Więcej pracy co z pewnością wydłuży procedurę będzie miał także Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Zmiany mogą zniechęcić emitentów wyższymi kosztami finansowania emisji a także koniecznością wyboru agenta emisji.

 

Ustawodawca jak zwykle sięgnął po drastyczne sankcje karne za naruszenie przepisów ustawy bowiem za brak lub niewłaściwe wykonanie obowiązku przekazania informacji dotyczących obligacji lub emitenta w toku procedury rejestracji papierów wartościowych w przypadku, gdy dane te są istotne dla oceny dopuszczalności dokonania tej rejestracji grozi  kara grzywny do 2.000.000 zł.