Zmiany w obowiązkowym split payment?

9 lipca b.r. do Sejmu został przekazany projekt zmiany ustawy o VAT (druk 3602), wprowadzający obowiązek stosowania podzielonej płatności (split payment) dla określonych towarów i usług w przypadku, gdy kwota transakcji przekracza kwotę 15 tys. zł. W porównaniu do wersji sprzed konsultacji społecznych dokonano wiele poprawek.

Szczególnie zwraca uwagę obniżenie sankcji za naruszenia obowiązków związanych ze stosowaniem obowiązkowej podzielonej płatności do wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług objętych nowymi zasadami. Co więcej, wystawca faktury, który naruszy obowiązek wskazania na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” nie będzie podlegał sankcjom w przypadku, gdy zapłata ostatecznie została dokonana z zastosowaniem podzielonej płatności.

Warto podkreślić, że podatnicy, którzy będą dokonywali od 1 września 2019 r. sprzedaży towarów lub usług objętych split payment są obowiązani posiadać rachunek rozliczeniowy otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (oznacza to zakaz stosowania prywatnych rachunków bankowych do obsługiwania tego rodzaju transakcji).

Najważniejszą informacją dla podatników jest jednak termin wejścia w życie ustawy – tutaj bez zmian, podatnicy powinni być gotowi na rewolucję w zakresie split payment już od 1 września 2019 r.

Z projektem można zapoznać się pod adresem:

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3602