Zmiana wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie i odsetek kapitałowych

Zmiana wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie i odsetek kapitałowych

W związku z ustaleniem przez Radę Polityki Pieniężnej nowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego ze skutkiem od 7 października 2021 r., mająca znaczenie dla wysokości odsetek kapitałowych oraz z tytułu opóźnienia stopa referencyjna wzrosła z poziomu 0,1% w skali rocznej do poziomu 0,5% w skali rocznej.

W rezultacie aktualnie, od dnia 7 października 2021 r. mają zastosowanie następujące wartości odsetek:

 

Odsetki ustawowe (kapitałowe)

art. 359 § 2 k.c.

Odsetki ustawowe (za opóźnienie)

art. 481 § 2 k.c.

Wartość minimalna 4,00% 6,00%
Wartość maksymalna 8,00% 12,00%

 

Wartość odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych pozostaje bez zmian, z uwagi, iż dla ustalenia wartości tych odsetek stosuje się stopę referencyjną NBP obowiązującą w dniu 1 stycznia do odsetek należnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca, a dla odsetek należnych od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia wartość stopy referencyjnej z dnia 1 lipca.

Jeżeli wartość stopy referencyjnej NPB nie ulegnie zmianie na dzień 1 stycznia 2022 r. to wówczas odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych będą kształtować się w następujący sposób:

  • 5,00% w skali roku – w przypadku, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym,
  • 10,5% w skali roku – w przypadku, gdy dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym.