Zmiana umowy spółki komandytowej – a reprezentacja spółki z o.o. będącej komplementariuszem spółki komandytowej – w kontekście uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2018 r., sygn. akt III CZP 42/18.

Zmiana umowy

W sprawie rozpatrywanej przez Sąd Okręgowy w Łodzi (sygn. akt XIII Ga 1087/17) pojawiło się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, a dotyczące kwestii czy w przypadku zmiany umowy spółki komandytowej, której wspólnikami jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek zarządu tej spółki, wymagana jest reprezentacja spółki z o.o. zgodnie z art. 210 § 1 KSH.

W dotychczasowym orzecznictwie i praktyce sądów rejestrowych można spotkać się było z dużymi rozbieżnościami, które miały istotne znacznie praktyczne. Część sądów uznawała, że zmiana umowy spółki komandytowej, taka jak w powyższym przypadku, wymaga uwzględnienia art. 210 § 1 KSH i reprezentacji spółki z o.o. przez pełnomocnika lub przez radę nadzorczą. Natomiast równie liczna grupa sędziów z sądów rejestrowych stała na stanowisku, że art. 210 § 1 KSH nie będzie miał zastosowania i spółka z o.o. będzie reprezentowana przez zarząd, ponieważ zmiana umowy spółki komandytowej następuje przez podjęcie uchwały, zaś zgoda na zmianę umowy spółki wymagana przez art. 9 KSH nie wymaga zastosowania art. 210 §1 KSH, gdyż nie stanowi umowy w rozumieniu tego przepisu.

Mając na uwadze powyższe rozbieżności orzecznicze sąd rozpatrujący sprawę zwrócił się do Sądu Najwyższego z następującym pytaniem prawnym:

Czy dla zmiany umowy spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś jednym z komandytariuszy członek zarządu tej spółki, prawidłowe jest reprezentowanie komplementariusza przez radę nadzorczą lub pełnomocnika powołanego w trybie art. 210 § 1 KSH, czy też przez zarząd spółki?”

W odpowiedzi na powyższe pytanie prawne Sąd Najwyższy w dniu 7 września 2018 r., podjął uchwałę, zgodnie z którą:

„Jeżeli członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wraz z tą spółką wspólnikiem spółki komandytowej, do wyrażenia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgody na zmianę umowy spółki komandytowej – wymaganej na podstawie art. 9 KSH – ma zastosowanie art. 210 § 1 KSH”

Powyższa uchwała rozwiewa wątpliwości i ujednolica procedurę przy zmianie umowy spółki komandytowej, co zasługuje na pełną aprobatę.