Zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 r. – jak dokonać zgłoszenia?

spółka jawana

Spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z o.o. oraz spółki akcyjne mają czas do 13 kwietnia 2020 r. na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych (tj. osoby, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką) do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). W przypadku niewywiązania się z obowiązku zgłoszenia możliwe jest nałożenie kary pieniężnej w wysokości do 1 mln zł.

W Polsce podstawą funkcjonowania CRBR jest ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115, z późn. zm.), która implementuje przepisy tzw. IV dyrektywy AML w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Rejestr jest jawny.

Zgłoszenie jest dokonywane przez osobę uprawnioną do reprezentacji spółki za pośrednictwem strony internetowej stworzonej do obsługi CRBR (https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/) – zgłoszenie wymaga podpisania przez ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Wprowadzane w systemie zgłoszenie zawiera dane spółki, oznaczenie osób fizycznych będących beneficjentami rzeczywistymi (wraz z numerem PESEL lub datą urodzenia, jeżeli osoba nie posiada numeru PESEL) i oznaczenie reprezentantów.

Szczególną uwagę należy zachować w przypadku spółek, których jedynymi członkami zarządu są cudzoziemcy. Jeżeli cudzoziemcowi nie został nadany numer PESEL, jedynym sposobem na dokonanie zgłoszenia jest wcześniejsze wystąpienie o nadanie PESEL celem założenia profilu ePUAP (w innym wypadku nie ma możliwości utworzenia profilu ePUAP) lub wykorzystanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Krajowej Informacji Skarbowej, w przypadku korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie jest wymagane, aby taki kwalifikowany podpis elektroniczny zawierał atrybut w postaci polskiego identyfikatora. Jednocześnie elektroniczny podpis uzyskany w innym państwie członkowskim UE, spełniający wymagania  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. (tzw. rozporządzenie eIDAS), posiadający status kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest obsługiwany przez CRBR.