Zatrudnianie obywateli Ukrainy w Polsce od 1.07.2024 r.

pracownicy z ukrainy

Spis treści:

1. Legalny pobyt obywateli Ukrainy

2. Praca obywateli Ukrainy – powiadomienie o powierzeniu pracy

3. Praca obywateli Ukrainy – inne podstawy

 

Osoby będące obywatelami Ukrainy podlegają szczególnym regulacjom, wynikającym z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 167, tzw. specustawa). Ustawa ta została kolejny raz znowelizowana, a nowe przepisy obowiązują od 1 lipca 2024 r.

Legalny pobyt obywateli Ukrainy

Jednym z najważniejszych założeń specustawy jest legalny pobyt obywateli Ukrainy w Polsce z mocy prawa. Aktualnie, obywatele Ukrainy mogą legalnie przebywać w naszym kraju do 30 września 2025 r. Dotyczy to obywateli Ukrainy, którzy:

 • przyjechali do Polski po 24.02.2022 w związku z działaniami wojennymi – ich pobyt w Polsce jest legalny z mocy prawa;
 • przebywali w Polsce wcześniej, na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, a dokumenty te utraciły ważność po 24.02.2022 r. – specustawa przedłuża ważność dokumentów pobytowych do wspomnianej daty granicznej
 • przebywali w Polsce w ramach ruchu bezwizowego – jeśli końcowa data dopuszczalnego okresu pobytu w Polsce przypadała po 24.02.2022 r.

Co jednak istotne, dokumenty pobytowe, których data ważności została przedłużona na podstawie specustawy nie uprawniają do dalszego przekraczania granicy naszego kraju.

Praca obywateli Ukrainy – powiadomienie o powierzeniu pracy

Na gruncie specustawy możliwe jest zatrudnianie obywateli Ukrainy w ramach uproszczonej procedury powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy. Aby obywatel Ukrainy mógł rozpocząć wykonywanie pracy zarobkowej w Polsce na tej podstawie, konieczne jest spełnienie następujących wymogów:

 • pobyt obywatela Ukrainy musi być legalny,
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy złoży do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce swojej siedziby stosowne powiadomienie w terminie 7 dni od dnia podjęcia pracy na jego rzecz,
 • wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie obywatela Ukrainy nie są niższe niż wskazane w powiadomieniu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy;
 • wynagrodzenie nie jest niższe niż minimalne (lub minimalne godzinowe).

Powiadomienie j.w. należy przy tym ponowić, jeżeli:

 • zmienił się rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym;
 • zmieniło się stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy;
 • zmniejszono wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu określone w powiadomieniu;
 • obniżono miesięczną lub godzinową stawkę wynagrodzenia określoną w powiadomieniu.

Praca obywateli Ukrainy – inne podstawy

Co do zasady, główną procedurą legalizacji pracy obywateli Ukrainy w Polsce powinno być wspomniane powiadomienie. Dotyczy to w szczególności osób, które przybyły do Polski w związku z działaniami wojennymi po 24.02.2022 r., posiadających status UKR. Jeżeli natomiast obywatel Ukrainy przebywał w Polsce przed wybuchem wojny, pracodawca oprócz powiadomienia może zatrudnić taką osobę również na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy albo klasycznego zezwolenia na pracę.

Każdy obywatel Ukrainy może również we własnym zakresie złożyć wniosek o udzielenie mu zezwolenia jednolitego – na pobyt czasowy i pracę.